Стручна пракса

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Зора Живановић
  • Статус предмета: Обавезни
  • Број ЕСПБ: 2
  • Семестар: VII
  • Број часова: 0+0+40