Komunikacija u nastavi i školska klima

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Nastavnik: dr Slađana Anđelković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: I
  • Broj časova: 4

Sticanje kompetencija za promociju i razumevanje psihosocijalne klime škole i komunikacije u razredu kao osnove za razvijanje grupne kohezivnosti učenika, demokratskih odnosa na relaciji nastavnik - učenik, učenik - učenik kao i uspostavljanje interakcije sa partnerima iz lokalne sredine i roditeljima. Interdisciplinarnim pristupom analizirati ulogu nastavnika kao posrednika između škole, zajednice i roditelja. Promocija i razumevanje oblika i načina komunikacije koji utiču na stvaranje povoljne školske klime, uz razumevanje činioca, i efekata povezanosti klime škole sa karakteristikama komunikacije između učenika i nastavnika.

Posle završenog kursa studenti će imati razvijene kompetencije za razumevanje fizičkih, socijalnih i pedagoških okolnosti u kojima se odvija proces vaspitanja i obrazovanja; razumeće mrežu odnosa među učesnicima vaspitno-obrazovnog procesa i šireg socijalnog konteksta; znaće da koristi metode i oblike uspostavljanja demokratske klime i atmosfere u razredu i time unapređuje interakciju i kvalitet interpersonalnih odnosa između učenika i nastavnika i između samih učenika; razumeće ulogu nastavnika kao refleksivnog praktičara; radiće na promociji podsticanja demokratskih odnosa u školi kao osnove za razumevanje demokratičnosti u obrazovanju.

Vaspitno-obrazovna klima škole i razreda; pokazatelji i karakteristike povoljne klime; školska klima i postignuća učenika; uvažavanje različitosti i dece sa posebnim potrebama; demokratizacija odnosa školi i otvaranje škole prema zajednici; stvaranje jedinstvenog obrazovnog prostora – škola i okruženje; unapređenje komunikacijske kompetentnosti nastavnika; vrste komunikacije i školska klima; demokratski način rukovođenja razredom; uključivanje učenika u vannastavne aktivnosti, projekte u zajednici; odnosi nastavnika sa kolegama; upravljanje razredom – grupna dinamika, jačanje grupne kohezivnosti; socijalna klima u razredu - (dominantno i integrativno ponašanje nastavnika); autoritarno, demokratsko i indiferentno vođenje; odnosi među učenicima: smanjenje agresivnosti i asocijalnog ponašanja u školi i razredu; emocionalna klima u razredu; nenasilna komunikacija, aktivno slušanje, asertivna komunikacija i JA-poruke; disciplina - stilovi rešavanja konflikata u malim grupama; nastavnik kao medijator.

Anđelković,S., Stanisavljević Petrović, Z. (2013). Škola i neformalni obrazovni konteksti, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, (24 – 41).
Suzić N., (2005). Pedagogija za XXI vijek, Banjaluka, TT centar
Vujačić, M. Stanišić, J. (2007). Kreiranje pozitivne klime u školi. Pedagogija, vol. 62, br. 3 (424-432).
Haynes, N.M., Emmons, C., Ben – Avie, M. (1997). School climate as a factor in student adjustment and achievement. Journal of Educational and Psychological Consultation, 8(3).
Joksimović, S. (2004). Komunikacija u nastavi i psihosocijalna klima škole, Pedagogija, LIX, 2, (1-11).
Bennet, N. (1976): Teacher style and pupil progress, Open Books, London