Studijski istraživački rad

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 15
  • Semestar: III
  • Broj časova: /

Osposobljavanje studenata za naučno-istraživački rad.

Sticanje znanja i veština korišćenja naučne literature u oblasti geo-nauka; razvoj sposobnosti za samostalan i timski naučno-istraživački rad.

Sadržaj predmeta direktno je vezan za izbor predmeta u okviru odgovarajućeg modula.

Svi relevantni naučni časopisi dostupni preko Kobson servisa Narodne biblioteke Srbije.