Студијски истраживачки рад

  • Врста и ниво студија: Докторске студије
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 15
  • Семестар: III
  • Број часова: /

Оспособљавање студената за научно-истраживачки рад.

Стицање знања и вештина коришћења научне литературе у области гео-наука; развој способности за самосталан и тимски научно-истраживачки рад.

Садржај предмета директно је везан за избор предмета у оквиру одговарајућег модула.

Сви релевантни научни часописи доступни преко Kobson сервиса Народне библиотеке Србије.