Teledetekcione metode istraživanja životne sredine

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Miško Milanović
  dr Ivan Novković
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: IV
 • Broj časova: 2+1+1
 • Uslov: položen ispit iz predmeta Kartografija sa topografijom

Cilj rada je utvrđivanje stanja elemenata i faktora životne sredine putem teledetekcionih metoda. Naglasak je na analizi karakteristika daljinskih produkata (čitanje snimka, dešifrovanje, fotointerpretacija, upoređivanje podataka dobijenih sa snimaka u različitim vremenskim periodima, lociranje zagađivača i potencijalnih zagađivača, kartiranje degradirane teritorije, kontrola svih elemenata iz životne sredine koji se nalaze na snimku). Zadatak primene teledetekcionih metoda, odnosno daljinske detekcije je analiza elemenata i faktora unutar sistema životne sredine, analiza trenutnog stanja i analiza sistema posle izvršene degradacije, a glavni ciljevi su predviđanje negativnih uticaja koje čovek i priroda vrše na sredinu, onemogućavanje degradacije životne sredine, sprečavanje uništavanja ambijenta i nekontrolisano trošenje prirodnih resursa.

Kontrola i upravljanje elementima životne sredine teledetekcijom – analizom aerofoto i satelitskih snimaka.

Predavanja:

 1. Uvodne napomene o teledetekcionim metodama u istraživanjima životne sredine;
 2. Princip teledetekcionih metoda (elektromagnetna energija, senzor, platforme, daljinski snimci);
 3. Proizvodi teledetekcionih istraživanja i osnovni postupci obrade (aerofoto snimci, satelitski snimci, rektifikacija, vizuelna interpretacija, klasifikacija, čitljivost snimaka, dešifrovanje, fotointerpretacija, ekološko raščlanjivanje geografskog prostora);
 4. Značaj globalnog pozicioniranje u istraživanjima i kontroli životne sredine (GPS tehnologija);
 5. Namenski softveri u fotointerpretaciji životne sredine (Idrisi, ER Mapper, TNT, Erdas);
 6. Integracija snimaka sa GIS-om;
 7. Značaj satelitskih misija za istraživanje životne sredine (Resurs, Landsat, Spot, Ikonos, Jers);
 8. Teledetekcija izvora zagađenja (voda, vazduh, zemljište);
 9. Teledetekcija degradiranja vegetacije (antropogeno delovanje, sušenje vegetacije);
 10. Teledetekcija prirodnih katastrofa (poplave, požari, erozija, kliženje, odronjavanje, vulkanske erupcije);
 11. Teledetekcija izazvanih katastrofa (nuklearne i ratne katastrofe);
 12. Korišćenje i obrada aerofoto snimaka u istraživanjima životne sredine;
 13. Teledetekciona multispektralna analiza satelitskih snimaka za potrebe istraživanja životne sredine;
 14. Teledetekcija izmenjenog stanja životne sredine (deponije, industrijski pogoni, saobraćaj, poljoprivreda);
 15. Teledetekcija u kontroli i upravljanju životnom sredinom (daljinski monitoring, praćenje akcidenata, multispektralna analiza elementarnih nepogoda).

Vežbe:

 1. Postupci obrade aerofoto snimaka (određivanje vrste aerofotosnimaka, oznake na snimcima, centralna tačka);
 2. Postupci obrade aerofoto snimaka (razmer, orijentacija snimka, prebacivanje centralne tačke na susedni snimak);
 3. Postupci obrade aerofoto snimaka (vertikalno previšenje modela, radijalna greška, prebacivanje glavne tačke na topografsku kartu);
 4. Ekološko kartiranje detalja sa aerofoto snimaka (čitanje, dešifrovanje, fotointerpretacija, kartiranje, vežba 1);
 5. Analiza satelitskih snimaka u softveru Idrisi (učitavanje snimaka različitog spektralnog područja, analiza sadržaja, pravi kolor kompoziti, lažni kolor kompoziti);
 6. Analiza satelitskih snimaka u softveru Idrisi (mozaik, izdvajanje graničnih linija na snimcima, uvoz i izvoz podataka, komunikacija sa ostalim GIS softverima);
 7. Analiza satelitskih snimaka u softveru Idrisi (analiza vegetacije, visoko i nisko rastinje, vrsta vegetacije, određivanje NDVI indeksa);
 8. Analiza satelitskih snimaka u softveru Idrisi (analiza zemljišta, tipovi, degradirano zemljište, USLE);
 9. Ekološko kartiranje detalja sa satelitskih snimaka (multispektralna analiza, kartiranje, vežba 2);
 10. Kolokvijum (pismeni zadatak);
 11. Priprema i izrada grafičkog rada (kartiranje prirodnih elemenata životne sredine sa snimaka-trenutno stanje);
 12. Priprema i izrada grafičkog rada (kartiranje izgrađenih elemenata životne sredine sa snimaka-trenutno stanje);
 13. Priprema i izrada grafičkog rada (kartiranje uočenih izmena u prostoru sa snimaka, nastalih degradacijom i zagađivanjem elemenata životne sredine);
 14. Priprema i izrada grafičkog rada (predlozi za buduću zaštitu elemenata životne sredine-sintezna karta 1);

Završetak grafičkog rada (predlozi za kontrolu i upravljanje elementima životne sredine-sintezna karta 2).

Campbell J. B., Wynne R. H., (2011): Introduction to Remote Sensing, Fifth Edition, The Guilford Press, New York • London.
Chen C. H. (2008): Image Processing for Remote Sensing, CRC Press, Taylor & Francis Group, New York.
Jensen J. R. (2007): Remote Sensing of the Environment: An Earth Resource Perspective, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Milanović M., Lješević M. (2009): Teledetekcione metode istraživanja životne sredine, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd.
Pavlović R., Čupković T., Marković M. (2004): Daljinska detekcija, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd.

Ispitna pitanja iz predmeta
„Teledetekcione metode istraživanja životne sredine”

Predmetni nastavnik: prof. dr Miško Milanović, vanredni profesor
Smer: Geoprostorne osnove životne sredine
Godina II
Semestar IV

1. Metode istraživanja i vrednovanja životne sredine
2. Životna sredina kao realan sistem
3. Teledetekcija životne sredine
4. Postupci detektovanja elemenata životne sredine
5. Ostale teledetekcione metode istraživanja životne sredine
6. Prednosti i nedostaci teledetekcionih metoda
7. Istorijat teledetekcije
8. Predmet istraživanja – objekt
9. Elektromagnetna energija
10. Senzori
11. Platforma
12. Snimak
13. Interpretacija teledetektovanih snimaka
14. Terestički snimci
15. Aerofotosnimci
16. Satelitski snimci
17. Rektifikacija snimaka (osnovni postupci obrade snimaka)
18. Poboljšanje vizuelne interpretacije (osnovni postupci obrade
snimaka)
19. Klasifikacija snimaka (osnovni postupci obrade snimaka)
20. Biofizičko modelovanje (osnovni postupci obrade snimaka)
21. Konkretna upotreba proizvoda teledetekcije
22. Mogućnost primene u geografiji
23. Primena u kartografiji
24. Korišćenje snimaka u oblasti zaštite životne sredine
25. Značaj globalnog pozicioniranja u istraživanjima i kontroli životne
sredine – GPS (Global Position System)
26. Značaj GPS-a u izradi katastra izvora zagađenja i u kontroli promena
životne sredine
27. Istraživanja realnog geoprostornog sistema, ekosistema, predela,
regija
28. Faktori koji utiču na čitljivost snimka (direktni i indirektni)
29. Dešifrovanje i fotointerpretacija snimaka i ekološko raščlanjivanje
prostora
30. Vrste podataka iz životne sredine koje se dobijaju teledetekcijom,
prikupljanje merljivih podataka i detekcija podataka o recentnom stanju
sredine
31. Vrste podataka iz životne sredine koje se dobijaju teledetekcijom i
determinisanje promena u životnoj sredini
32. Uloga namenskih softvera u fotointerpretaciji životne sredine,
softverski paket Idrisi
33. Uloga namenskih softvera u fotointerpretaciji životne sredine,
softverski paket ER Mapper
34. Ostali softveri za obradu daljinskih snimaka, i uporedna analiza
datih softvera
35. Integracija snimaka sa GIS-om
36. Značaj mapa i atributa za objašnjavanje objekata, pojava ili procesa iz
životne sredine i geokodirana baza podataka elemenata životne
sredine
37. Uloga CORINE programa u istraživanjima životne sredine
38. Strategija sistematskog osmatranja životne sredine
39. Teledetekcija degradacije i zagađivanja elemenata životne sredine;
teledetekcija izvora zagađenja vazduha
40. Teledetekcija degradacije i zagađivanja elemenata životne sredine;
teledetekcija izvora zagađenja vode
41. Teledetekcija degradacije i zagađivanja elemenata životne sredine;
teledetekcija izvora zagađenja zemljišta
42. Teledetekcija degradacije i zagađivanja elemenata životne sredine;
teledetekcija dinamike i difuzije zagađujućih materija i vremenskih
promena zagađivanja
43. Teledetekcija degradiranja vegetacije; antropogeno delovanje na
vegetaciju
44. Teledetekcija degradiranja vegetacije; teledetekcija sušenja vegetacije
i teledetekcija šumskih požara
45. Teledetekcija prirodnih katastrofa; teledetekcija poplava,
zemljotresa, erozije, kliženja i odronjavanja i teledetekcija vulkanskih
erupcija
46. Teledetekcija izazvanih katastrofa; nuklearne katastrofe, ratne
katastrofe
47. Teledetekcija deponija komunalnog otpada
48. Korišćenje aerofotosnimaka u životnoj sredini, pojam
aerofotosnimaka, faktori koji bitno određuju kvalitet snimka
49. Prikupljanje podataka sa aerofotosnimka, vrste aerofotosnimaka
50. Oznake na aerofotosnimcima
51. Orijentacija aerofotosnimaka i određivanje razmera aerofotosnimka
52. Određivanje glavne tačke snimka, prebacivanje glavne tačke na susedni
snimak, prebacivanje glavne tačke sa snimka na topografsku kartu
53. Vertikalno previšenje modela i radijalna deformacija
54. Merenje visine na snimcima i kartiranje detalja sa snimka
55. Ekološko kartiranje i ocena kvaliteta terena
56. Koncepcija stvaranja atlasa životne sredine i sadržina atlasa životne
sredine dobijena teledetekcijom
57. Značaj satelitskih misija za istraživanje životne sredine; značaj
orbitalnih stanica
58. Sateliti i njihovi proizvodi; Resurs sateliti
59. Sateliti i njihovi proizvodi; satelit JERS – 1
60. Sateliti i njihovi proizvodi; sateliti LANDSAT
61. Sateliti i njihovi proizvodi; sateliti SPOT
62. Sateliti i njihovi proizvodi; sateliti ERS
63. Sateliti i njihovi proizvodi; satelit RADARSAT i sateliti IRS
64. Sateliti i njihovi proizvodi; sateliti METEOSAT i sateliti QUICK
BIRD
65. Sateliti i njihovi proizvodi; sateliti IKONOS
66. Teledetekciona multispektralna analiza satelitskih snimaka;
elektromagnetni spektar i uticaj atmosfere na elektromagnetni spektar
67. Sinteza boja vidljivog dela spektra i stvaranje multispektralnih
snimaka
68. Oblici prikupljanja podataka
69. Obrada digitalnih snimaka – postupci procesiranja snimaka
70. Analiza satelitskih snimaka za potrebe istraživanja životne sredine
71. Analiza industrijskih pogona na satelitskim snimcima
72. Analiza saobraćajne mreže na satelitskim snimcima
73. Analiza poljoprivrednih površina na satelitskim snimcima
74. Analiza deponovanih materijala
75. Teledetekcija u kontroli i upravljanju životnom sredinom
76. Ekološki monitoring
77. Daljinski monitoring
78. Kartografski monitoring
79. Postupci monitoringa i merenja
80. Monitoring vazduha i monitoring voda
81. Monitoring zemljišta i monitoring vegetacionog pokrivača
82. Praćenje razvoja fitogenih promena i monitoring izvora zagađenja
83. Monitoring komunalnih i industrijskih otpadaka i monitoring
radioaktivnosti životne sredine
84. Teledetekcija u upravljanju zaštitom životne sredine; praćenje i
upravljanje akcidentima, analiza posledica i procena rizika
85. Praćenje i upravljanje elementarnim nepogodama
86. Teledetekcija u sistemu procene uticaja na životnu sredinu