Tematsko kartiranje

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Aleksandar Đorđević
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 6
 • Semestar: IV
 • Broj časova: 2+2
 • Uslov: Izrada tematskog atlasa određene opštine

Cilj predmeta je da se kartografski metod primeni u prostornom planiranju u modelovanju složenih prostornih sistema i njihovih elemenata.

Ishod predmeta je da se studenti nauče primeni metoda tematskog kartiranja u izradi različitih vrsta tematskih karata (izradom digitalnog tematskog atlasa određene opštine) za potrebe prostornog planiranja.

Predavanja:

UVOD

Predmet i metod Kartografije i Tematske kartografije, kartografski metod u istraživanju geoprostora, jezik kartografije

TEMATSKE KARTE

Pojam i definicije tematskih karata, svojstva tematskih karata, klasifikacija tematskih karata, kartografski dizajn

SEMIORAZMERNO TEMATSKO KARTOGRAFISANjE

KARTOGRAFSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA

METODI TEMATSKOG KARTIRANjA

Metod boja, metod areala, metod kartodijagrama, metod kartograma, metod tačaka, metod signatura, metod izolinija, metod linija kretanja metod vektora

ELEKTRONSKE KARTE

Definicije i svojstva elektronskih karata, klasifikacija elektronskih karata, vizuelizacija na elektronskim kartama

ATLASI

Definicije i karakteristike atlasa, podela atlasa, kategorizacija atlasnih karata

ELEKTRONSKI ATLASI

Definisanje i karakteristike elektronskih atlasa

Klasifikacija elektronskih atlasa

Multimedijalni sistemi u elektronskim atlasima

Primena GIS-a u izradi elektronskih atlasa

3D i 4D modelovanje

SOFTVERSKI PAKETI U DIGITALNOJ KARTOGRAFIJI

Vežbe:

Izrađuje se digitalni kompleksan tematski atlas opštine.

Atlas se sastoji iz sledećih karata:

 1. Karte opštine,
 2. Karte promene broja stanovnika 1971-2011.,
 3. Karte broja stanovnika 2011. godine,
 4. Karte upoređenja broja stanovnika, površine i gustine naseljenosti 2011. god.,
 5. Karta gustine naseljenosti 2011. godine,
 6. Karta strukture poljoprivrednih površina 2012. godine,
 7. Karta funkcionalne hijerarhije naselja 2012. godine

Karte opštine rade se u razmeri 1:100 000. Na kartama se primenjuju odgovarajući metodi tematskog kartiranja i kartografska izražajna sredstva. Uz svaku kartu daju se odgovarajući tekst, formule, grafikoni, tabele i literatura.

Ikonović V. Jezik kartografskog modela. Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, broj LIII, Beograd, 2005, str. 91-108
Ikonović V.: Atlasi: složeni modeli geoprostora. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXV, broj 2, 2005, str. 133-141
Ikonović V.: Modeli u kartografiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta, broj LIV, Beograd, 2006, str. 229-248
Ikonović V.: Karta: geoprostorna paradigma. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXVI, broj 2, 2006, str. 237-250
Ikonović V.: Metodološki koncepti Kartografije. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXVII, broj 2, Beograd, 2007, str. 153-164
Ikonović V.: Prostor: Predmet kartografskog modelovanja. Zbornik radova Geografskog fakulteta, broj LVI, Beograd, 2008, str. 223-233