Tematsko kartiranje

Cilj predmeta Tematsko kartiranje je kvantitativno i kvalitativno istraživanje i saznanje stanja i menjanja tematike prostornog predmeta pomoću kartografskog metoda

Modelovanje elemenata geoprostora u vidu pokazatelja, kojih nema na opšte geografskim kartama i grafičko predstavljanje razlike numeričkih izraza specifičnosti tretirane sadržine predmeta. Numeričke vrednosti su namenski celishodno sređene serije.

Predavanja:
Tematsko kartografija, definicija; Tematske karte, pojam i podela; Elementi kvaliteta karte; Struktura sadržine karte; Kartografska izražajna sredstva; Znakovi: morfologija znaka, kartografski jezik, semantika kartografskog jezika; Semiorazmerno tematsko kartografisanje: Vidovi semiorazmernog kartografisanja; Metodi tematske kartografije; Geoikonika.
Vežbe:
Polarni grafikoni ekspozicija reljefa (analitičke karte); Karta toplih i hladnih ekspozicija reljefa (sintezna karta); Polarni grafikoni toplih i hladnih ekspozicija; Uglova nagiba, nagibno merilo, grafikoni : poprečni profil, hipsometrijska kriva; Diferencirani, komparativni i unificirani vid semiorazmera; Metod kartodijagrama; Metod kartograma; Metod tačaka; Metod znakova; Metod boja.

Lješević M., Živković D.: Kartografija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.
Grupa autora: Kartografija, Vojnogeografski institut, Beograd, 1974
Sretenović Lj.: Vidovi semiorazmernog kartografisanja, Zbornik radova GI PMF Univerziteta u Beogradu, sv. XXX i XXXI, Beograd, 1982/1983.
Sretenović Lj.: Struktura sadržine karte, Zbornik radova X Kongresa geografa Jugoslavije, Srpsko geografsko društvo, Beograd, 1977.