Теорија и методологија животне средине

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Статус предмета: Обавезни
  • Број ЕСПБ: 5
  • Семестар: VIII
  • Број часова: 3+3