Теорија планирања

Циљ предмета је да студенти овладају основним знањима о коренима, развоју и савременим тенденцијама у теоријској мисли просторног планирања. Посебно ће бити апострофиран критички приступ према преовлађујућим парадигмама теорије планирања данас у погледу примене на теорију и праксу планирања у Србији

Упознавање студената са терминологијом теорије планирања, кључним теоретичарима и њиховим постулатима, као и најважнијим критичарима током два века дуге историје теорије планирања.

Теоријска настава: Домен теорије планирања; Два века теорије планирања; Латитуда планера; Теорија планирања и политичка моћ; Копирање политике: политичка стратегија повратне спреге; Прогресивно планирање; Групни процес и планско управљање развојем; Релативна аутономија планера; Релативна аутономија планирања; Статус и коришћење знања; Планирање као креативна интерпретација; Бављење теоријом планирања у политичком свету; Статус и коришћење етике; Теорија немерљивости; Процес тражења консензуса; Честитост и савесност у планирању; Уметност слушања, сензитивности и моралне визије; Аргументи, моћи и страсти у пракси планирања; Обликовање и критичне методолошке тачке процеса планирања; Планерске технологије и планерске теорије; Планирање и институционални оквир; Процес, фазе, тензије и критичне тачке планирања; Информације за планирање; Вредности планера; Партиципација као процес и интеракција; Модалитети планирања и имплементације; Перспективе (теорије) планирања
Практична настава:Вежбе,
Израда и презентација семинарског рада са изабраном темом из програма предавања – упознавање са широм литературом, анализа и дијагноза проблема, специфични планерски одговори и инструменти.

Ђорђевић Д. (2004): Увод у теорију планирања. Географски факултет, Београд; Forester J. (1988): Planning in the Face of Power. University of California Press; Hillier J., Healey P. (2008): Critical Essays in Planning Theory Volumes 1, 2 and 3. Ashgate; Brooks M. (2002): Planning Theory for Practitioners. APA Planners Press; Allmendinger P., Tewdwr-Jones M. (2001): Planning Futures: New Directions for Planning. Routledge UK.