Teorija regionalne geografije

Usvajanje i sistematizovanje znanja o teoriji, naučnim koncepcijama i pristupima u regionalnoj geografiji. Osposobiti doktorante da vladaju metodologijom regionalne geografije i samostalnom postavljanju regionalnogeografskih problema i njihovom rešavanju.

Na osnovu stečenih znanja doktoranti mogu samostalno da se bave regionalizacijom prostora, proučavanjem i uočavanjem procesa i pojava koji utiču na regionalni razvoj. Pored toga, da samostalno odrede pravce regionalnog razvoja, što će doprineti primeni regionalne  geografije u rešavanju društvenih problema i ukupnom razvoju zemlje.

 1. Pojam regije
 2. Naučne koncepcije i pristupi u regionalnoj geografiji Srbije
 3. Naučne koncepcije i pristupi u regionloj geografiji u bivšoj Jugoslaviji i svetu
 4. Naučni ciljevi regionalne geografije
 5. Društveni zadaci regionalne geografije
 6. Metode i principi regionalne geografije i njen odnos prema ostalim geografskim disciplinama
 7. Imperativ regionalno-geografske sinteze
 8. Problemi regionalizacije
 9. Tipovi regija
 10. Regionalizacija i regionalni razvoj
 11. Regija kao dinamična kategorija
 12. Diferencijacija urbanih i ruralnih regija
 13. Sistemski pristup u regionalnoj geografiji
 14. Planiranje prostorne strukture i razvoja regija i savremeni društvenoekonomski procesi
 15. Regionalizacija u funkciji unutrašnje organizacije Srbije

Clavel P., An introduction to Regional Geography, Oxford, 1998.
Pavlović Mila, Razvoj regionalne geografije na Geografskom fakultetu u Beogradu, Glasnik SGD, Beograd, 1998.
Pavlović Mila i dr., Regionalni pristup i tipovi regionalne diferencijacije teritorije, Zbornik radova Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Sveska 54, 2006.
Radovanović Milovan, Regionalizam kao pristup i princip i regionalizacija kao postupak u funkcionalnoj organizaciji geografskog prostora, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić” – SANU, Knjiga 4445, Beograd, 1993/94.
Va­so­vić Milorad, Re­gi­ja i re­gi­o­na­li­za­ci­ja u ge­o­gra­fi­ji, Ge­o­grafska struk­tu­ra i re­gi­o­na­li­za­ci­ja Sr­bi­je, Ge­o­graf­ski in­sti­tut „Jo­van Cvijić”, SA­NU, Be­o­grad, 1997.
Šabić, D., Pavlović, M., Vujadinović, S., Milinčić, M. (2010). Globalni i regionalni aspekti razvoja Srbije i Balkana – događaji iz prošlosti kao poruka za budućnost. Glasnik Srpskog geografskog društva, br. 90(1), str. 159 – 177.
Tošić, D. (2012). Principi regionalizacije. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
Stepić, M. (2002). Regionalizacija u funkciji unutrašnje organizacije Srbije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 112 – 113, str. 127 – 147.
Vasović, M. (1971). Regionalna geografija karakteristične regije na Zemljinoj površini.BIGZ, Beograd.