Teorije i modeli stanovništva

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Danica Šantić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+0

Cilj predmeta je sticanje znanja o istorijskom razvoju teorija i modela stanovništva, o opštim i posebnim metodama i tehnikama populacionih izučavanja,  i tipovimademografskih znanja u naučnoj literaturi i multidisciplinarnim pristupima sagledavanju populacionih fenomena.

Razumevanje razvoja naučne, teorijske misli o stanovništvu kao multidisciplinarnom predmetu izučavanja.

Predavanja: Preteče teorijskih pogleda na stanovništvo, Razvoj teorijskih pogleda na stanovništvo u antičkom periodu, Srednjevekovne doktrine o stanovništvu, Razvoj teorijske misli o stanovništvu u Novom veku – merkantilisti i fiziokrate i ostali; Maltusovi zakoni o stanovništvu; Kritike Maltusove teorije o stanovništvu; Neomaltuzijanske teorije o stanovištvu; Matematičke, biološke, sociološke i druge teorije o stanovništvu; Razvoj teorije populacionog optimuma; Teorija demografske tranzicije; Specifičnost metoda populacionih istraživanja u demografiji, geografiji stanovništva i srodnim naučnim disciplinama; Savremeni teorijski koncepti i modeli razvitka i razmeštaja stanovništva – geografski, demografski,ekonomski, ekološki, interdisciplinarni.
Vežbe: Preko seminarskih radova prikaz izabranih teorijskih pogleda o demografskom razvitku, populacionom optimumu i drugim aspektima multidisciplinarnog fenomena stanovništva.

D. Breznik, Demografija, analiza, metodi i modeli, Beograd, 1977 (poglavlja 1,2,3)
Šantić D. (2013) Razmeštaj stanovništva Srbije u kontekstu teorija o populacionom optimumu, Doktorska disertacija, Geografski fakultet, Beograd
Spasovski M. (1985) Tradicionalne i savremene metode i tehnike demogeografskih istraživanja u Srbiji, Posebna izdanja Odseka za geografiju i prostorno planiranje PMF, knj. 3, Beograd, str. 85-100
Erlih P. (1968) Populaciona bomba, Beograd
Radovanović, M. (1967). Geografska sredina i stanovništvo. Centar za demografska istraživanja IDN, „Stanovništvo“, God. V. br.1, 21-40.
Radovanović, M. (1970). Razvoj egzaktne geografije stanovništa u sklopu koncepata teorijske (matematičke) geografije. Centar za demografska istraživanja IDN, „Stanovništvo“, God VIII. br.1-2, 59-69
Radovanović, M. (1988). Stanovništvo kao autonomni biosocijalni i geografski sistem. Zbornik radova GI „Jovan Cvijić“ SANU, Beograd, knj. 40, 167-178.
Simon J. (1981) Ultimativni resurs, Beograd
M. Macura, Prilozi teoriji i politici stanovništva, Ekonomski institut, Beograd, 1985.
Predojević-Despić J. (2010): Ka razumevanju determinanti međunarodnih migracija danas – teorijska perspektiva, Stanovništvo, IDN, 1/2010, Beograd, str. 25-48