Teorije o stanovništvu

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja o demografiji kao nauci, predmetu demografskih proučavanja i metodama koje se koriste u demografskim proučavanjima. U tom smislu stanovništvu se pristupa sistemski, kao prirodno-društvenoj i istorijskoj kategoriji, razmatraju se teorijski pogledi na stanovništvo (od antičkih pisaca, preko srednjovekovnih doktrina do najnovijih teorijskih pogleda na stanovništvo), daje podela demografije i razmatraju tipovi demografskih znanja u naučnoj literaturi. Posebna pažnja poklanja se multidisciplinarnom aspektu demografskih proučavanja i vezama demografije sa drugim naukama, komparativnim metodama demografske analize, izvorima podataka o stanovništvu, kao i primeni relevantnih statističkih pokazatelja i mera u demografskim proučavanjima

Razumevanje osnovnih demografskih pojmova i procesa i korelacija ove nauke sa drugim.

Teorijska nastava
Demografija kao nauka, pojam demografskog razvitka, značaj demografskih proučavanja, Predmet demografije, stanovni-štvo kao prirodno-društvena, istorijska i statistička kategorija, različita gledišta o određivanju predmeta demo-grafije, Podela demografije, preteče teorijskih pogleda na stanovništvo, Srednjevekovne doktrine, Maltusovo načelo ("zakon") o stanovništvu, kritike Maltusa, neomaltuzijanci, Ostale teorije o stanovništvu (matematičke, biološke, sociološke, teorija optimuma), demografska tranzicija, Specifičnosti demografskog metoda, longitudinalni i transverzalni metod analize, Vremenska komponenta u demografiji, veze demografije i drugih nauka, izvori podataka o stanovništvu, značaj apsolutnih i relativnih pokazatelja i njihova primena u demografskoj analizi.
Vežbe: Preko seminarskih radova prikaz izabranih teorijskih pogleda o demografskom razvitku, populacionom optimumu i drugim aspektima multidisciplinarnog fenomena stanovništva.

D. Breznik, Demografija, analiza, metodi i modeli, Beograd, 1977 (poglavlja 1,2,3)
J. Malačič, Demografija - teorija, analiza, metode i modeli, Ljubljana, 2000.
A. Wertheimer - Baletić, Demografija - stanovništvo i ekonomski razvitak, Zagreb 1973. (poglavlja 1,3 i 4).
M. Macura, Prilozi teoriji i politici stanovništva, Ekonomski institut, Beograd, 1985.