Teorijske osnove istraživanja turizma

Upoznavanje studenata sa teorijom turizma, sistemska analiza i rešavanje praktičnih problema u oblasti turizma.

Obrazovanje i osposobljavanje studente za rukovođenje i saradnju u domaćim i međunarodnim turističkim projektima.

 1. Uvod u nauku o turizmu,
 2. Predmet proučavanja, problemi, ciljevi i zadaci istraživanja nauke o turizmu,
 3. Regionalni razvoj i turizam,
 4. Teorijske osnove turizma,
 5. Nastanak i razvoj istraživanja u oblasti turizma,
 6. Integralna turizmološka istraživanja,
 7. Metodologija naučnih istraživanja,
 8. Diferencijacija homogenih i kompleksnih turističkih regiona,
 9. Analiza i rezultati turizmoloških istraživanja,
 10. Upravljanje projektima iz oblasti turizma,
 11. Korišćenje geografskih informacionih sistema u turizmu,
 12. Izrada naučnih i aplikativnih projekata u oblasti turizma,
 13. Sistemska analiza i rešavanje praktičnih problema u oblasti turizma,
 14. Izrada naučno-istraživačkog projekta i
 15. Prezentacija i analiza naučno-istraživačkog projekta.

Vujadinović, S., Šabić, D., Joksimović, M., Golić, R., Gajić, M., Živković, Lj. and Milinčić, M. (2013). Possibilities for Mountain-based Adventure Tourism: the Case of Serbia?, Bulletin of Geography: Socio–economic Series (19): 99–111, DOI:10.2478/bog-2013-0007.
Evans N.,Campbell D, Stonehose G. (2003). Strategic Management for Travel and Tourism,BH, Amsterdam.
Pierce J., Newstrom J. (2006). Leaders & leadership process, Mc Graw-Hill, New York.
Kotler, P. (2005). Marketing for hospitality and Tourism, Prentice Hall.
Jovičić, D. i Ivanović, V. (2006). Turizam i prostor, Ton PLUS, Beograd.
Šabić, D., Vujadinović, S., Milinčić, M., Golić, R., Stojković, S., Joksimović, M., Filipović, D., Šećerov, V. and Dimitrijević, D. (2012). The Impact of FDI on the Transitional Economy in Serbia – Changes and Challenges, Acta Polytechnica Hungarica 9(3): 6584, WOS:000306871700004.
Šabić, D., Šećerov, V. i Vujadinović, S. (2013). Uloga turizma u zaštiti i razvoju ruralnih područja Braničevskog upravnog okruga, U Milinčić, M., Filipović, D., Šećerov, V. i Marić, M. (ur.): Planska i normativna zaštita prostora, knjiga 2, APPS, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 153–160.
Pecelj, M., Mandić, D., Pecelj, J., Lukić, B. and Šabić, D. (2010). Informational Technology in Bioclimate Analysis of Višegrad for Health Spa Tourism, In Dondon, P. and Martin, O. (eds.): Mathematics and Computers in Science and Engineering (Book series), Intern. Conf. on Education and Educational Technologies, Scientific and Engineering Academy and Society, Athens, 211–214, WOS:000299968900062.