Теоријске основе истраживања туризма

Упознавање студената са теоријом туризма, системска анализа и решавање практичних проблема у области туризма.

Образовање и оспособљавање студенте за руковођење и сарадњу у домаћим и међународним туристичким пројектима.

 1. Увод у науку о туризму,
 2. Предмет проучавања, проблеми, циљеви и задаци истраживања науке о туризму,
 3. Регионални развој и туризам,
 4. Теоријске основе туризма,
 5. Настанак и развој истраживања у области туризма,
 6. Интегрална туризмолошка истраживања,
 7. Методологија научних истраживања,
 8. Диференцијација хомогених и комплексних туристичких региона,
 9. Анализа и резултати туризмолошких истраживања,
 10. Управљање пројектима из области туризма,
 11. Коришћење географских информационих система у туризму,
 12. Израда научних и апликативних пројеката у области туризма,
 13. Системска анализа и решавање практичних проблема у области туризма,
 14. Израда научно-истраживачког пројекта и
 15. Презентација и анализа научно-истраживачког пројекта.

Vujadinović, S., Šabić, D., Joksimović, M., Golić, R., Gajić, M., Živković, Lj. and Milinčić, M. (2013). Possibilities for Mountain-based Adventure Tourism: the Case of Serbia?, Bulletin of Geography: Socio–economic Series (19): 99–111, DOI:10.2478/bog-2013-0007.
Evans N.,Campbell D, Stonehose G. (2003). Strategic Management for Travel and Tourism,BH, Amsterdam.
Pierce J., Newstrom J. (2006). Leaders & leadership process, Mc Graw-Hill, New York.
Котлер, П. (2005). Marketing for hospitality and Tourism, Prentice Hall.
Јовичић, Д. и Ивановић, В. (2006). Туризам и простор, Тон ПЛУС, Београд.
Šabić, D., Vujadinović, S., Milinčić, M., Golić, R., Stojković, S., Joksimović, M., Filipović, D., Šećerov, V. and Dimitrijević, D. (2012). The Impact of FDI on the Transitional Economy in Serbia – Changes and Challenges, Acta Polytechnica Hungarica 9(3): 6584, WOS:000306871700004.
Šabić, D., Šećerov, V. i Vujadinović, S. (2013). Uloga turizma u zaštiti i razvoju ruralnih područja Braničevskog upravnog okruga, U Milinčić, M., Filipović, D., Šećerov, V. i Marić, M. (ur.): Planska i normativna zaštita prostora, knjiga 2, APPS, Geografski fakultet u Beogradu, Beograd, 153–160.
Pecelj, M., Mandić, D., Pecelj, J., Lukić, B. and Šabić, D. (2010). Informational Technology in Bioclimate Analysis of Višegrad for Health Spa Tourism, In Dondon, P. and Martin, O. (eds.): Mathematics and Computers in Science and Engineering (Book series), Intern. Conf. on Education and Educational Technologies, Scientific and Engineering Academy and Society, Athens, 211–214, WOS:000299968900062.