Teorijski pravci razvoja društvene geografije

 • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
 • Nastavnik: dr Mirko Grčić
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 8
 • Semestar: I
 • Broj časova: 4

Sticanje naučno fundiranih, precizno formulisanih i sistematizovanih znanja o predmetu, ciljevima i zadacima društvene geografije;
Sticanje znanja o gnoseološkim problemima društvene geografije;
Sticanje znanja o teorijskim problemima i perspektivama društvene geografije.

Razumevanje i objašnjenje teorijskih pravaca razvoja društvene geografije  u Srbiji i u svetu.

 1. Razvoj teorije društvene geografije.
 2. Proces diferencijacije i integracije društvene geografije.
 3. Uporedni pregled teorijskih paradigmi tradicionalnih (klasičnih) i modernih društveno-geografskih istraživanja geoprostora.
 4. Periodizacija razvoja društveno-geografske misli.
 5. Naučne škole u društvenoj geografiji.
 6. Odlike i značaj srpske geografske škole u teoriji društvene geografije.
 7. Teorijski pristupi u društvenoj geografiji (deskriptivni, naučni, aplikativni, pragmatični, kompleksni i dr).
 8. Komparativni pregled promena u društvenim strukturama (u tranziciji, procesima globalizacije i integracije i dr).
 9. Perspektive razvoja  i primena društvene geografije (u privredi, razvoju ljudskih naselja i teritorijalnom rasporedu populacije i njenim strukturama).

Grčić, M. (2000). Politička geografija. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Barnes, T. and Gregory, D. (1997) (Eds). Reading Human Geography. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Peterson, W. (1967). Population. New York: The Macmillan Co.
Stamenković, S.Đ. i Bačević, M. (1992). Geografija naselja. Beograd: Geografski fakultet.
Barnes, T. and Gregory, D. (Eds) (1997). Reading Human Geography. New York: John Wiley and Sons, Inc.
Rančić, M. (1980). Statistika stanovništva. Beograd: Viša škola za primenjenu informatiku i statistiku,
Peterson, W. (1967). Population. New York: The Macmillan Co.
Wagner, P.L. and Mikesell, M.W. (Eds) (1962). Readings in cultural geography. Chicago: The University of Chicago Press.
Golledge, R.G. (Ed) (1999). Wayfinding Behavior – cognitive mapping and other spatial processes. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Naučni časopisi na srpskom jeziku:
Glasnik Srpskog geografskog društva, Demografija, Zbornik radova – Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Zbornik radova Geografskog instituta „Jovan Cvijić“, SANU

Međunarodni naučni časopisi:
Progress in Human Geography; Journal of Economic Geography; Economic Geography; Social and Cultural Geography; Geoforum; Political Geography; Geographical Journal; Journal of Transport Geography; Area; Professional Geographer; Cultural Geographies; Population, Space and Place; Antipode; Geografiska Annaler, Series B: Human Geography; Urban Geography