Теренски рад и екскурзије у настави географије

Оспособити студенте да у будућем наставном раду умеју да стручно припреме и организују теренски рад ученика и стручне екскурзије како би се постигли максимални ефекти у погледу развоја знања и способности самосталног и истраживачког рада код ученика.

Оспособити студенте при избору тема везаних за теренски рад и екскурзије у настави географије.

Предавања:
Образовно-васпитни задаци екскурзија у настави географије. Планирање и припремање географских екскурзија. Извођење екскурзија. Завршетак екскурзија. Теренски рад у настави географије. Извођење огледа у настави географије. Пројекатска настава и истраживање географских објеката, процеса и појава.. Специфичности примене дидактичких принципа током теренске наставе и екскурзија у настави географије. Принцип очигледности током теренског рада ученика и екскурзија у настави географије. Објекти рада у настави географије. Употреба наставних средстава током теренског рада ученика и екскурзија у настави географије. Употреба карата током теренског рада ученика и екскурзија у настави географије. Употреба инструмената током теренског рада ученика и екскурзија у настави географије. Проблемска настава географије. Организациони облици рада током теренског рада и екскурзија у настави географије Самостални рад ученика на терену. Вредновање рада ученика на терену у настави географије.

Мисаиловић И, (1982): Екскурзије, огледи и истраживања, Педагошка академија, Ужице.
Рогуља Н., (1981): Слободне активности ученика у географији, Унапређивање наставе географије, СГД, Београд.
Николић Р, (1994): Педагошке вредности школе у природи, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Учитељски факултет, Ужице.
Брофи Џ., (2004): Настава, Педагошко друштво Србије, Београд.;