Teritorijalna prospekcija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dejan Đorđević
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: V
  • Broj časova: 2+0

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa konceptom i procesom prospekcije u kojem se realnost posmatra kao totalitet čije se varijable ponašaju u okviru sistema bez obzira na njihove pojedinačne značaje, a promene koje se u njoj  dešavaju kao preokrete i prelome.

Primena stečenih znanja iz nastavnog predmeta.

Teorijska nastava:
ISTRAŽIVANjE MOGUĆE BUDUĆNOSTI
Budućnost – domen slobode
Sistem za rano uzbunjivanje
Budućnost kao domen moći
Budućnost kao domen volje
GENEZA I ŠIRENjE PROSPEKCIJE
PROSPEKCIJA UMESTO PREDVIĐANjA
Karakteristike procedure
Modeli
Scenarija
FAZE I KORACI PROSPEKCIJE
Definisanje problema i izbor vremenskog horizonta (Strategije)
Konstruisanje sistema i identifikacija ključnih varijabli
Prikupljanje podataka i oblikovanje hipoteza
Istraživanje moguće budućnosti
Izbor Strategije.
OBLIKOVANjE BUDUĆNOSTI
ZBOG ČEGA TREBA PRISTUPITI TERITORIJALNOJ PROSPEKCIJI?
Preuzimanje teritorijalne odgovornosti
Afirmacija lokalnog nivoa i novi teritorijalni okviri
Praksa planiranja
O neophodnim otklonima
Koju teritoriju izabrati?
KAKO I SA KIM USPEŠNO PRISTUPITI TERITORIJALNOJ PROSPEKCIJI?
Modaliteti organizacije
Konstitutivni elementi postupka teritorijalne prospekcije
Od teorije ka praksi
Ključni faktori uspeha
Teškoće i ograničenja

Đorđević D. (2005). O prospekciji – izgubljenom osnovu prostornog planiranja. Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu. Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 91-104.
Delamar, A. (2006). Teritorijalna prospekcija, prevod Tijana Živanović. Beograd: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.