Tranzitni turizam

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Sagledavanje mesta tranzitnog turizma u ukupnoj turističkoj delatnosti, kao i osnovnih relacija između gravitacionog obuhvata, infrastrukturne opremljenosti i turističke ponude tranzitnih putnih pravaca.

Studenti treba da ovladaju geografskom logikom u razumevanju geneze i razvoja tranzitnih turističkih tokova u Srbiji i svetu

Predavanja

1) Definicija, vrste i specifičnosti tranzitnog turizma. 2) Osnovne karakteristike saobraćaja u funkciji razvoja tranzitnog turizma. 3) Značaj geografskog položaja za razvoj tranzitnog turizma. 4) Teorijski modeli optimizacije saobraćajnih troškova u tranzitnom turizmu. 5) Matematičko-statističke metode u definisanju tranzitne turističke zone. 6) Metodologija kvantifikacije indeksa putovanja, indeksa saobraćajne disperzije, indeksa dostupnosti i pi-indeksa. 7) Linearni i vremensko-prostorni tipovi saobraćajne dostupnosti tranzitnih mesta. 8) Pojam i definicija kružnog putovanja u funkciji turističkog itinerera. 9) Pojam globalnog grada i definicija prostorne determinante kapija-gradova u tranzitnom turizmu. 10) Veze i odnosi glavnih saobraćajnih čvorišta u tranzitnim turističkim zonama. 11) Infrastrukturna opremljenost saobraćajnih koridora i tranzitni turizam. 12) Saobraćajni terminali kao osnova razvoja tranzitnog turizma. 13) Međuzavisnost tranzitnog turizma i stepena ekonomskog razvoja evropskih zemalja. 14) Anticipacija i naučna konkretizacija teorije grafa u proučavanju tranzita. 15) Apsolutni i relativni modeli tranzitnih saobraćajnih mreža: modeli povezanosti, model najkraćih puteva, modeli saobraćajnih tokova i modeli dostupnosti.

Vežbe

Izrada seminarskog rada.

Analiza važnijih tranzitnih putničkih pravaca u Srbiji i svetu. Analiza potencijala za razvoj tranzitnog turizma, duž putnih pravaca do izabranih destinacija. Analiza značaja tranzitnih kretanja u specifičnim oblicima turizma (kruzing turizam, turizam na rekama i dr.).

Štetić, S. (2003). Saobraćaj u turizmu. Beograd.

Đukić, A. (2001). Prometna geografija – geoprometne odrednice globalizacije u prometu i turizmu. Dubrovnik: Veleučilište u Dubrovniku.

Page, S.J. (2009). Transport and Tourism: Global Perspectives, third edition. Harlow: Pearson Education.