Трендови у културном туризму

 • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
 • Наставник: др Сања Павловић
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 7
 • Семестар: I
 • Број часова: 3+0

Прогнозира се даљи раст културног туризма и диверзификације потражње. Пораст „осетљивости” туриста на питања која повезују путовања и локалну заједницу допринеће јачању „одговорности” у понуди производа културног туризма. Главни циљ овог предмета је објашњавање суштине, оцена могућности и формулисање принципа глобалне концепције за моделовање и трендове у културном туризму. Постизање тог циља се остварује кроз: анализу карактеристичних црта трендова у културном туризму, одређивање тржишних субјеката културног туризма, стратешку и пројектну документацију у области културног туризма.

Стицање неопходних знања за анализирање економских, социјалних и културних користи од развоја  културног туризма; изградња компетенција за оцену могућности развоја културног туризма у Србији, моделовање културног туризма у зависности од нивоа управљања и формулисање приоритетних праваца развоја културног туризма.

Теоријска настава

Глобални трендови, нови трендови и тренутни трендови у културном туризму. Трендови културног туризма у Европи. Тржи¬ште кул¬тур¬ног ту¬ри¬зма. Креативни и хоби туризам. Културне руте и пејзажи. Европска престоница културе као подршка развоју културног туризма. Аутентичност и туризам. Локална заједница и туризам (CBT tourism). Интеркултурализам, мултикурализам и туризам. Културни туризам и филмска индустрија. Стратегије развоја културног туризма – примери добре праксе. Пројекти у области културног туризма. Истраживачке теме у културном туризму. Одрживост и интегрисаност културног туризма. Значај међународних организација за развој културног туризма.

Студијски истраживачки рад

Везе културног туризма са друштвеном средином; Посета туристичким изабраним туристичким организацијама; Израда модела културног туризма у Србији на примерима конкретних туристичких места и подручја; Припрема и презентација туристичке посете мотивисане културним потребама, на конкретном примеру.

 1. Хаџић О. и други (2005). Културни туризам. Нови Сад: Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство.
 2. Timothy, DJ. and Boyd, S.W. (2006). “Heritage tourism in the 21st century: Valued traditions and new perspectives’. Journal of Heritage Tourism, 1: 1-16.
 3. Strategija razvoja kulturnog turizma: Od turizma i kulture do kulturnog turizma (2003). Zagreb: Institut za turizam.
 4. Kim, H., Cheng, C., O’Learyb, Ј. (2007). Understanding participation patterns and trends in tourism cultural attractions. Tourism Management, Volume 28, Issue 5, pp. 1366–1371
 5. Research Themes for Tourism (2011). Еdited by Peter Robinson, Sine Heitmann, Peter Dieke. Wallingford: CAB International
 6. Jelinčić, D., Gulišija, D., Bekić, J. (2010). Kultura, turizam, interkulturalizam. Zagreb: Institut za međunarodne odnose; Meandar
 7. Trends and Issues in Global Tourism 2011. Edited by Roland Conrady and Martin Buck. Verlag Berlin Heidelberg: Springer