Туристичка географија

Циљ предмета је да упозна студенте са основама туристичке географије, бројним структурним обележјима и савременим тенденцијама и трансформацијама геопростора. С обзиром да је овај програм базиран на споју теоријских, стручних и апликативних знања његов главни циљ је да студенте припреми и оспособи за самостално обављање специјализованих послова из области туристичке географије, те да на основу значаја историјских, социо-географских, привредних и других фактора дефинишу врсте, облике и мотиве туристичких кретања, изврше туристичку регионализацију света и Србије.

Оспособљавање студената да разумеју основна елементе, мотиве и факторе туристичких кретања. Посебно је значајно да се студенти путем примене наведених знања оспособе за анализу туристичких ресурса, разумевање функције простора у туризму, инвентаризацију, систематизацију простора и посебно заштићених вредности.

Предавања:

 1. Увод. Садржај предмета, циљеви и задаци изучавања туристичке географије
 2. Развој туристичке географије у свету и Србији
 3. Туристичке вредности, подела и врсте
 4. Хидрографске туристичке вредности, клима као туристичка вредност
 5. Геоморфолошке туристичке вредности и биогеографске туристичке вредности
 6. Антропогене туристичке вредности – етнографске и уметничке
 7. Амбијенталне туристичке вредности и туристичке манифестације
 8. Објекти светске културне баштине
 9. Туристичка валоризација – фактори и методе
 10. Туристичка валоризација планина
 11. Туристичка валоризација језера
 12. Туристичке регије
 13. Туризам и просторно планирање
 14. Заштита животне средине и туризам
 15. Туризам и саобраћај

Вежбе:
Обрада наставних тема кроз конкретне задатке за студенте. Методологија израде семинарских радова и одбрана семинарских радова. Израчунавање показатеља, цртање графичких приказа, анализе и интерпретације података, графикона и карата.

Станковић М. С. (2008). Туристичка географија. Београд: Завод за уџбенике
Штетић С. (2008). Туристичка географија. Београд
Станковић М. С. (2006). Језера света. Београд: Завод за уџбенике