Туристичка картографија

Циљ је моделовање туристичких геопросторних компонената и претварање нумеричких података у серије показатеља. Аналогни и дигитални модели омогућавају бржу и лакшу визуелизацију простора. Задаци су двосмерно коришћење показатеља туристичких елемената: представљање на карти и очитавање са карте.

Усвајањем картографских знања студенти се оспособљавају за правилно тумачење различитих типова карата.

Теоријска настава
Увод у картографију и картографски метод. Математички елементи карте. Географски елементи карте. Методи представљања тематског садржаја карата. Визуелизација и графички методи у програмима развоја туризма. Картографски дизајн.
Вежбе
Теоријски рад: Оријентација на карти и у простору, одређивање координата на карти, картометрија, примена GPS, примена електронских планова, карата и атласа, мултимедијални системи у туристичкој картографији, израда тематски (туристичких) карата и графичких прилога у аналогном и дигиталном облику
Семинарски рад и колоквијум.

1) Љешевић М., Живковић Д.: Картографија, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001.
2) Ћурчић С.: Картографија, Институт за географију ПМФ Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 1996.