Turistička kartografija

Cilj je modelovanje turističkih geoprostornih komponenata i pretvaranje numeričkih podataka u serije pokazatelja. Analogni i digitalni modeli omogućavaju bržu i lakšu vizuelizaciju prostora. Zadaci su dvosmerno korišćenje pokazatelja turističkih elemenata: predstavljanje na karti i očitavanje sa karte.

Usvajanjem kartografskih znanja studenti se osposobljavaju za pravilno tumačenje različitih tipova karata.

Teorijska nastava
Uvod u kartografiju i kartografski metod. Matematički elementi karte. Geografski elementi karte. Metodi predstavljanja tematskog sadržaja karata. Vizuelizacija i grafički metodi u programima razvoja turizma. Kartografski dizajn.
Vežbe
Teorijski rad: Orijentacija na karti i u prostoru, određivanje koordinata na karti, kartometrija, primena GPS, primena elektronskih planova, karata i atlasa, multimedijalni sistemi u turističkoj kartografiji, izrada tematski (turističkih) karata i grafičkih priloga u analognom i digitalnom obliku
Seminarski rad i kolokvijum.

1) Lješević M., Živković D.: Kartografija, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001.
2) Ćurčić S.: Kartografija, Institut za geografiju PMF Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 1996.