Turistička politika

Cilj predmeta je da se razjasni mesto i uloga turističke ekonomske politike na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou.

Sticanje kompetencija studenata za pravilno tumačenje značaja i uloge turističke ekonomske politike kao ključnog segmenta unutar sistema turističkog planiranja;

Teorijska nastava
Sistem planiranja u turizmu. Turistička politika: pojam, značaj i nosioci. Mesto turističke politike u opštoj nacionalnoj ekonomskoj politici. Ekonomski ciljevi turističke politike. Pojedinačni ciljevi turističke politike. Ekonomske mere i instrumenti turističke politike i kriterijumi za izbor najpogodnijih sredstava. Globalna, nacionalna i regionalna turistička politika. Specifičnosti planiranja turizma na lokalnom nivou. Poslovna i razvojna politika preduzeća u turizmu.
Vežbe,
Analiza svetskih iskustava u definisanju turističke politika određenih država. Analiza najvažnijih nacionalnih planskih dokumenata razvoja turizma u Srbiji. Specifičnosti planiranja turizma i donošenja politike na lokalnom nivou.

1)Miomir Jovanović: Ekonomika turizma, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2011.
2)Jovanović, Miomir. 2011. “Turizam i održivi razvoj.“ Zbornik radova ”Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine.” Beograd: Geografski fakultet.
3)Edgell et all. 2008. Tourism Policy and Planning. Elsevier
4)Hall, M. 2008. Tourism Planning:Policies, Processes and Relationships. Pearson