Туристичка политика

Циљ предмета је да се појасни место и улога туристичке политике на локалном, регионалном, националном и глобалном нивоу, која треба да допринесе усклађивању интереса приватног сектора на туристичком тржишту са општим друштвеним интересима.

Студенти ће стицати компетенције за правилно тумачење важности и улоге туристичке политике као кључног сегмента система планирања туризма. Обучити студенте да доносе одлуке о политици развоја туризма у приватном или јавном сектору.

Системски приступ планирању туризма. 2. Планирање развоја туристичке дестинације. 3. Креирање јавне политике. 4. Модели креирања политике. 5. Концепт и значај туристичке политике. 6. Циљеви и средства за спровођење туристичке политике. 7. Национална и регионална туристичка политика. 8. Осврт на националне туристичке политике туризма у свету. 9. Изазови и циљеви туристичке политике у наредном периоду. 10. Специфичност планирања туризма на локалном нивоу. 11. Пословна и развојна политика туристичких предузећа.

Основна:
Добрица Јовичић (2016): Менаџмент и политика туристичких дестинација. Географски факултет. Београд

Додатна:
Edgell et al. (2008): Tourism Policy and Planning. Elsevier; Hall, M. 2008. Tourism Planning:Policies, Processes and Relationships. Pearson.