Turistička politika

Cilj predmeta je da se pojasni mesto i uloga turističke politike na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i globalnom nivou, koja treba da doprinese usklađivanju interesa privatnog sektora na turističkom tržištu sa opštim društvenim interesima.

Studenti će sticati kompetencije za pravilno tumačenje važnosti i uloge turističke politike kao ključnog segmenta sistema planiranja turizma. Obučiti studente da donose odluke o politici razvoja turizma u privatnom ili javnom sektoru.

Sistemski pristup planiranju turizma. 2. Planiranje razvoja turističke destinacije. 3. Kreiranje javne politike. 4. Modeli kreiranja politike. 5. Koncept i značaj turističke politike. 6. Ciljevi i sredstva za sprovođenje turističke politike. 7. Nacionalna i regionalna turistička politika. 8. Osvrt na nacionalne turističke politike turizma u svetu. 9. Izazovi i ciljevi turističke politike u narednom periodu. 10. Specifičnost planiranja turizma na lokalnom nivou. 11. Poslovna i razvojna politika turističkih preduzeća.

Osnovna:
Dobrica Jovičić (2016): Menadžment i politika turističkih destinacija. Geografski fakultet. Beograd

Dodatna:
Edgell et al. (2008): Tourism Policy and Planning. Elsevier; Hall, M. 2008. Tourism Planning:Policies, Processes and Relationships. Pearson.