Туристичка валоризација

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник: др Стеван Станковић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: I
  • Број часова: 3+0

Кроз овај предмет студентима ће се пружити знања о туристичкој валоризацији, као једном од најважнијих и најсложенијих питања развоја туризма, које подразумева квалитативну и квантитативну оцену употребне и тржишне вредности туристичких мотива (атракција). Стицањем комплексних знања о принципима, елементима и методама туристичке валоризације, студенти ће усвојити основне смернице за планирање туризма на одређеном простору.

Похађањем овог предмета студенти ће овладати способностима за: спровођење функционалне класификације туристичких мотива (атракција) на датом простору; реализацију функционалне категоризације туристичких мотива и извођење атракцијске синтезе, чиме се одређују границе туристичке дестинације, величина контрактивне зоне (зона привлачења туристичке клијентеле) и збирни показатељи по врстама туристичких мотива.

Теоријска настава

Простор као компонента туристичке понуде; Туристички мотиви; Туристичка ресурсна основа; Појам туристичке валоризације; Географске основе туристичке валоризације; Принципи туристичке валоризације; Елементи туристичке валоризације; Методе туристичке валоризације; Анкете и контактно испитивање туристичке клијентеле; Заштита туристичких мотива у функцији њихове тржишне валоризације.

1) Јовичић, Д., Ивановић В.: Туризам и простор, Тон ПЛУС, Београд, 2006;

2) Јовичић Д.: Увод у туризмологију и туристичку географију­, Тон ПЛУС, Бе­о­град, 2008.

3) Станковић С.: Туризам – заштита и валоризација, СГД, Београд, 2003.