Turistički disperzivi i naselja

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Dragica Gatarić
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 5
 • Broj časova: 2+1

Kla­si­fi­ka­ci­ja, si­ste­ma­ti­za­ci­ja i ge­ne­ra­li­za­ci­ja pre­ci­zno for­mu­li­sa­nih na­uč­nih zna­nja o ljud­skim na­se­lji­ma kao bit­nim obe­lež­ji­ma ge­o­graf­skog pro­sto­ra i tu­ri­stič­kog pri­vre­đi­va­nja. Razumevanje značaja turizma u sveukupnom privrednom razvoju i prostorno-funkcionalnoj organizaciji Srbije.

Ospo­so­blja­va­nje stu­de­na­ta za rad u raz­li­či­tim vr­sta­ma tu­ri­stič­kih na­se­lja i una­pre­đi­va­nje kva­li­te­ta nji­ho­ve or­ga­ni­za­ci­je i funk­ci­o­ni­sa­nja, pri čemu se razvija aktivan i konstruktivan odnos prema evropskim standardima i preporukama u organizaciji turizma i uređenju naših turističkih naselja i dr.

Predavanja:

 1. Po­ja­va i raz­voj. In­te­gra­ci­o­ne i dez­in­te­gra­ci­je ten­den­ci­je u raz­vo­ju ge­o­graf­skog aspek­ta iz­u­ča­va­nja na­se­lja.
 2. Po­jam i osnov­ne vr­ste ljud­skih na­se­lja. Re­le­vant­na ge­o­graf­ska obe­lež­ja na­se­lja: ime, gra­ni­ce (ad­mi­ni­stra­tiv­ne ili plan­ske, for­mal­ne i funk­ci­o­nal­ne), po­vr­ši­na (kon­ti­nu­i­ra­na i dis­kon­ti­nu­i­ra­na), ob­lik, sta­nov­ni­štvo, funk­ci­je, gra­vi­ta­ci­o­na pri­vlač­nost i usme­re­nost, mre­že i si­stemi na­se­lja, pro­stor­no-funk­ci­o­nal­ni od­no­si i ve­ze i dr.
 3. Na­se­lja i sa­vre­me­ni dru­štve­no-eko­nom­ski pro­ce­si.
 4. Uvod u tu­ri­zmo­lo­ška pro­u­ča­va­nja na­se­lja.
 5. Re­le­vant­na tu­ri­zmo­lo­ška obe­lež­ja na­se­lja. Na­se­lja kao ele­men­ti tu­ri­stič­kog tr­ži­šta. Ge­o­pro­sto­r­ni efek­ti raz­vo­ja tu­ri­zma. Raz­li­či­ti na­uč­ni aspek­ti u pro­u­ča­va­nju tu­ri­stič­kih dis­per­zi­va i na­se­lja.
 6. Osta­le vr­ste na­se­lja i tu­ri­zam.– Vr­ste i tu­ri­stič­ki zna­čaj pri­vre­me­nih (se­zon­skih) na­se­lja. Tu­ri­stič­ki kam­po­vi..
 7. Vi­kend na­se­lja.
 8. Let­nja tu­ri­stič­ka na­se­lja (na­rod­ne ili di­vlje ili se­zon­ska ba­nje i sl.).
 9. Banj­ska na­se­lja. Po­jam banj­skog na­se­lja i ba­nje. Gru­pe banj­skih na­se­lja i ba­nja u mre­ži na­se­lja Sr­bi­je.
 10. Ti­po­lo­gi­ja tu­ri­stič­kih na­se­lja.
 11. Funk­ci­o­nal­na ti­po­lo­gi­ja tu­ri­stič­kih na­se­lja. Sta­ti­stič­ka ti­po­lo­gi­ja tu­ri­stič­kih naselja.
 12. Raz­vr­sta­va­nje se­o­skih na­se­lja kao no­si­o­ca raz­vo­ja se­o­skog tu­ri­zma.
 13. Gra­do­vi kao ža­ri­šta tu­ri­stič­ke po­tra­žnje.Efek­ti tu­ri­stič­kog pri­vre­đi­va­nja u gra­do­vi­ma. Ti­po­lo­gi­ja grad­skih tu­ri­stič­kih na­se­lja.
 14. Ve­li­ki gra­do­vi – cen­tri naj­ve­ćeg tu­ri­stič­kog pro­me­ta. Evrop­ski gra­do­vi. Gra­do­vi Sre­do­ze­mlja. Tu­ri­stič­ke me­tro­po­le Ame­ri­ke. Gra­do­vi Afri­ke, Azi­je i Austra­li­je.

Vežbe:
Od­re­đi­va­nje ti­po­va stal­nih na­se­lja ko­ri­šće­njem sta­ti­stič­ke in­for­ma­tiv­ne osno­ve i od­go­va­ra­ju­ćih ka­ra­ta (ge­o­graf­skih, ad­mi­ni­stra­tiv­no-te­ri­to­ri­jal­nih i dr.).
Sa­gle­da­va­nje po­zi­ci­je tu­ri­stič­kih na­se­lja u mre­ži na­se­lja Sr­bi­je. Iz­bor, ana­li­za i pri­me­na kri­te­ri­ju­ma za ti­po­lo­gi­ju na­se­lja (se­o­skih, grad­skih i tu­ri­stič­kih). Ob­ra­da kri­te­ri­ju­ma za sta­ti­stič­ku kla­si­fi­ka­ci­ju tu­ri­stič­kih me­sta (do­la­sci i no­će­nja do­ma­ćih i stra­nih tu­ri­sta).
Izrada kartografskih i grafičkih priloga o turističkim naseljima.
Ana­li­za tu­ri­stič­kih na­se­lja u raz­li­či­tim pla­no­vi­ma (ur­ba­ni­stič­kim, pro­stor­nim i dr.), sa po­seb­nim osvr­tom na no­si­o­ce raz­vo­ja se­o­skog, grad­skog i eko tu­ri­zma u Sr­bi­ji.
Pri­ku­plja­nje i ob­ra­da na­uč­no-in­for­ma­tiv­ne osno­ve o tu­ri­stič­kim na­se­lji­ma.
Od­re­đi­va­nje te­me i uput­stva za iz­ra­du se­mi­nar­skog ra­da.

1) Do­bri­ca Jo­vi­čić: Me­nadž­ment tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja, Pred­u­ze­će za že­le­znič­ku iz­da­vač­ko-no­vin­sku de­lat­nost d.o.o., Be­o­grad, 2002.
2) Mi­o­mir S. Na­u­mo­vić: Na­se­lja kao ogle­da­lo dru­štva, Gra­di­na, Niš, 1996.
3) Sr­bo­ljub Đ. Sta­men­ko­vić, Mi­lan Ba­če­vić: Ge­o­gra­fi­ja na­se­lja, Uni­ver­zi­tet­ski udž­be­nik, Ge­o­graf­ski fa­kul­tet PMF Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Be­o­grad, 1992.
4) Slo­bo­dan Če­ro­vić: Stra­te­gij­ski me­nadž­ment tu­ri­stič­ke pri­vre­de Sr­bi­je, Pred­u­ze­će za že­le­znič­ku iz­da­vač­ko-no­vin­sku de­lat­nost d.o.o., Be­o­grad, 2002.
5) Sto najlepših gradova sveta, Mladinska knjiga, Beograd, 2008.
7) Strategija razvoja turizma Republike Srbije, 2006.