Туризам Европске уније

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник: др Дејан Шабић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: I
  • Број часова: 3+0

Упознати прошлост, актуелно стање и перспективе развоја туризма у Србији и Европској унији, као и могуће везе и условљености; Одредити место туризма у привреди Србије и дефинисати правце његовог даљег развоја на бази издвојених приоритетних регија и центара.

На основу темељног и интегралног изучавања особености развоја туризма у Србији и Европској унији, студенти ће овладати битним знањем и компетенцијама који су неопходни за успешнију туристичку валоризацију природних и антропогених вредности наше земље, користећи искуства из Европске уније; Студенти ће се такође оспособити за изналажење адекватних могућности укљаучивања наше земље у туристичке токове ЕУ.

Теоријска настава

Предмет, циљ и задаци проучавања туризма у Србији. Географски положај као туристичка вредност. Природне и антропогене туристичке вредности. Материјална база туризма. Промет туриста и остварени економски и друштвени ефекти. Регионални развој туризма у Србији. Повезаност туризма Србије и Европске уније. Србија у европским плановима развоја туризма. Перспективе туризма у Србији и Европској унији.

Студијски истраживачки рад

Анализа планова туристичких центара и регија Србије и Европске уније. Туристичка карта завичаја. Анализа главних праваца туристичких кретања у Србији и Европској унији (компаративни преглед туризма по сезонама и врстама). Србија и Европска унија: врсте туризма у прошлости, данас и у будућности. Преглед основне и допунске литературе из домена туризма у Србији и Европској унији.

1. Шабић, Д.: Развојни процеси у Србији и Европској унији, Географски факултет, Београд, 2008
2. Станковић, С.: Туризам Србије, Српско географско друштво, Београд, 2002.