Turizam i međunarodni privredni tokovi

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dobrica Jovičić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 3+2

Cilj predmeta se sastoji u:tumačenju međusobnih veza i odnosa između turizma i međunarodnih privrednih kretanja, sagledavanju uloge turizma u međunarodnom prometu roba i usluga, i razmotrinju ključnih ekonomskih aktivnosti koje imaju najveći značaj za stvaranje turističke ponude.

Sticanjem znanja, studenti se obučavaju da shvate važnost i mesto turizma u svetskoj privredi, i sagledaju ulogu i specifičnost ključnih aktivnosti koje čine osnovu turističkog privređivanja. Stečena znanja su bitan preduslov uspešnog obavljanja različitih aktivnosti vezanih za teoriju i praksu razvoja turizma.

Ekonomski procesi i njihov kružni tok. 2. Ekonomski, socio-ekonomski i održivi razvoj. 3 Savremeni trendovi u razvoju turizma. 4. Turistički sistem i turističko tržište. 5. Ekonomski efekti turizma. 6. Struktura turizma kao privredne delatnosti 7. Međuzavisnost turizma i privrednog razvoja 8. Turizam kao međugranski sektor privrede. 9. Turizam i međunarodno poslovanje. 10. Koncept i modeli međunarodnog poslovanja u sektoru usluga. 11. Važnost multinacionalnih kompanija u turizmu. 12. Direktni, indirektni i multiplikativni efekti turizma. 13. Globalni uticaj turizma na privredu. 14. Satelitski bilans u turizmu. 15. Ekološki i energetski izazovi budućeg razvoja turizma.

Osnovna:
Dobrica Jovičić (2017): Turizam i međunarodni privredni tokovi (skripta). Geografski fakultet. Beograd.

Dodatna:
Cooper, C., & Hall, M. (2008): Contemporary Tourism: An International Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann.