Туризам и просторно планирање

Објашњење значаја стратегије, односно неопходност дефинисања циљева и концепције развоја ове активности на локалном, регионалном и националном нивоу. У објашњавању овог предмета биће коришћена савремена искуства као и искуства домаћих експерата са указивањем на добре примере али и одређене слабости код дефинисања стратегија развоја туризма на одређеним функционалним подручјима.

Усвајањем знања студенти стичу компетенције за тумачење и разумевање стратегија развоја туризма одређеног функционалног подручја са еколошког, социјалног и економског становишта, као и са становишта институционалних капацитета. Студенти, такође, постају способни да правилно сагледају последице развоја туризма на одрживи развој одређене територије.

Теоријска настава
(1) Врсте просторних и урбанистичких планова. (2) Простор као ресурс, вредност, систем (3) Стратегија просторног развоја. (4) Стратегија развоја туризма у просторним плановима. (5) Туризам и просторне импликације. (6) Еколошко-економски однос према простору – одрживи развој . (7) Естетика као основ развоја идентитета (8-9) Улога и значај туристчке привреде у ПП и УП. (10-11) Методологија планирања  туристичких простора у ПП и УП. (12) Врсте циљева и приоритетни пројекти. (13) Имплементација ПП и УП. (14) Институционални оквир као основ реализације плана. (15) Будућност планирања и перспективе туризма

Вежбе
Упознавње са системом просторних и урбанистичких планова. Стратешка димензија развоја туризма у просторним и урбанистичким плановима. Прострони план подручја посебне намене. Стретегија развоја туризма Републике Србије. Програми развоја туристичких подручја – Мастер планови,  примери из Србије и окружења. Програми развоја туризма – примери из Србије и окружења. Израда конкретних задатака на примерима одређеног туристичког подручја у Србији.

 1. AGENDA 21, UN, 1992.
 2. Европски пројекти - VISION PLANET, ESTIA, Spa-ce.net, Danube Strategy и др.
 3. Подунавље у Србији 1-3, УУС, Београд, 1996-2000
 4. Стратегија развоја туризма Србије, Влада РС, 2006
 5. Просторни план Републике Србије 2020, 2010.
 6. Закон о туризму и Закон о планирању и изградњи
 7. ППППН одабраних примера туристичких дестинација (Стара планина, Кучај-Бељаница, СРП Увац и др.);  Мастер планови, Стратегије развоја турзма
 8. Максин-Мићић М.: “Туризам и простор”, Singidunum, Београд, 2008.
 9. Стојков Б.: “Методе просторног планирања”, Географски факултет Београд, Београд, 1999.
 10. Шећеров В: “Планирање просторног развоја туризма на примеру ППО Суботица, у Гласнику СГД, св. LXXXVIII, бр. 3,  СГД, Београд, 2008.
 11. Шећеров В., Невенић М., Лазић И.: “Смернице за развој туризма у београдском метрополитену”, у “Београд и његов регион”, АППС и Географски факултет Београд, Београд, 2004.
 12. Шећеров В: “Стратешко планирање града, Географски факултет, Београд, 2012.