Turizam i prostorno planiranje

Svaki prostorni plan u sebi sadrži i aspekt planiranja turizma kao neizostavni i ekonomski neophodan segment. Imajući u vidu ekspanziju tercijarnog sektora privrede i sve veće učešće turističke privrede u njemu, inicijative za razvoj turizma kao značajnog ravojnog potencijala u EU i Srbiji i legislativni okvir koji pokušava da stvori potrebne uslove za njegov nesmetani ravoj, prostorno planiranje kao bazična delatnost svake nacionalne, regionalne i lokalne samouprave, uvršatava komponentu strateškog planiranja razvoja turizma kao izuzetno važnu u konceptu sveukupnog razvoja određene teritorije. Po osnovu dva zakona (Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o turizmu) se rade dve vrste planskih dokumenata koje na direktan ili indirekta način deluju na razvoj turizma. Prostorni planovi (po Zakonu o planiranju i izgradnji) posmatraju na integralan način celokupni razvoj određenog područja, dok Programi razvoja turizma-Master planovi (po Zakonu o turizmu) sadrže domiantno ekonomsku komponentu, programski i projektno orijentisanu. Pojašnjenje ovih pomova i principa osnovni je cilj ovog predmeta.

Ishod predmeta će biti osposobljavanje studenta za korišćenje osnovnih prostorno planerskih principa u planiranju turizma, praktična primena stečenih znanja na primerima prostornih planova u Evropi i Srbiji i usaglašavanje ovakvih vrsta planova sa ostalim strateškim dokumentima.

Teorijska nastava
Šta je prostorno planiranje, vrste planova i položaj turizma u ovim planovima; master planovi turizma; PPPPN i PPO – odnos prema turizmu; metodologija planiranja turizma u prostornim planovima; zone, tačke, itinereri; planiranje širih turističkih područja – transgranična saradnja; evropka i svetska iskustva u planiranju turizma; evropske zone saradnje – turizam; strateško planiranje gradova i turizam; turizam kao faktor obnove sela; pravila uređenja i građenja u turističkim područjima i zonama; uklapanje planiranja tusričkih delatnosti u ukupnu razvojnu politiku određenog područja (integralno planiranje); mere i instrumenti u planovi za ostvarenje predviđenih rešenja u oblasti turizma; projekti za razvoj turizma i njihovo programiranje
Praktična nastava:Vežbe,
Sistem prostornih i urbanističkih planova – primeri; master planovi (Programi razvoja turizma) – primeri; zakonski osnov planiranja turizma; konkretni primeri izrade prostornih planova – aspekt planska koncepcija razvoja turizma, programi i projekti razvoja

Maksin-Mićić M. (2007): Turizam i prostor. Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd; Strategija razvoja turizma Srbije, Vlada RS, 2006.; Mladenovački selters, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002; Beograd i njegov region, Geografski fakultet UB, 2003.; Evropski projekti - VISION PLANET, ESTIA, Spa-ce.net i dr.; Podunavlje u Srbiji 1-3, UUS, Beograd, 1996-2000.; Šećerov V., Lukić B., Đorđević A.: Obnova sela u prostornim planovima opština – primer PPO Subotica” u Glasniku SGD, sv. LXXXVII, br. 2, SGD, Beograd, 2007.; Đorđević D. P, Filipović D., Šećerov V.: Cooperation between regions of Serbia, Romania and Bulgaria on the Danube” u “Danubian and other planning issues”, Geografski fakultet, Beograd, 2003.; Šećerov V., Nevenić M., Lazić I.: Smernice za razvoj turizma u beogradskom regionu u monografiji Beograd i njegov region, Geografski fakultet Beograd, Beograd, 2003.; Master planovi turističkih područja (Stara planina, Palić, Gornje i Donje Podunavlje, Tara i dr.); Marić, I, Pucar, M.: Konkretni projekti uređenja turističkih mesta, IAUS, 2002.; Zakon o planiranju i izgradnji, Sl. gl. RS 46/03; Zakon o turizmu, Sl. Gl. RS 45/05