Туризам и просторно планирање

Сваки просторни план у себи садржи и аспект планирања туризма као неизоставни и економски неопходан сегмент. Имајући у виду експанзију терцијарног сектора привреде и све веће учешће туристичке привреде у њему, иницијативе за развој туризма као значајног равојног потенцијала у ЕУ и Србији и легислативни оквир који покушава да створи потребне услове за његов несметани равој, просторно планирање као базична делатност сваке националне, регионалне и локалне самоуправе, увршатава компоненту стратешког планирања развоја туризма као изузетно важну у концепту свеукупног развоја одређене територије. По основу два закона (Закон о планирању и изградњи и Закон о туризму) се раде две врсте планских докумената које на директан или индиректа начин делују на развој туризма. Просторни планови (по Закону о планирању и изградњи) посматрају на интегралан начин целокупни развој одређеног подручја, док Програми развоја туризма-Мастер планови (по Закону о туризму) садрже домиантно економску компоненту, програмски и пројектно оријентисану. Појашњење ових помова и принципа основни је циљ овог предмета.

Исход предмета ће бити оспособљавање студента за коришћење основних просторно планерских принципа у планирању туризма, практична примена стечених знања на примерима просторних планова у Европи и Србији и усаглашавање оваквих врста планова са осталим стратешким документима.

Теоријска настава
Шта је просторно планирање, врсте планова и положај туризма у овим плановима; мастер планови туризма; ППППН и ППО – однос према туризму; методологија планирања туризма у просторним плановима; зоне, тачке, итинерери; планирање ширих туристичких подручја – трансгранична сарадња; европка и светска искуства у планирању туризма; европске зоне сарадње – туризам; стратешко планирање градова и туризам; туризам као фактор обнове села; правила уређења и грађења у туристичким подручјима и зонама; уклапање планирања тусричких делатности у укупну развојну политику одређеног подручја (интегрално планирање); мере и инструменти у планови за остварење предвиђених решења у области туризма; пројекти за развој туризма и њихово програмирање
Практична настава:Вежбе,
Систем просторних и урбанистичких планова – примери; мастер планови (Програми развоја туризма) – примери; законски основ планирања туризма; конкретни примери израде просторних планова – аспект планска концепција развоја туризма, програми и пројекти развоја

Максин-Мићић М. (2007): Туризам и простор. Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Универзитет Сингидунум, Београд; Стратегија развоја туризма Србије, Влада РС, 2006.; Младеновачки селтерс, Географски факултет Универзитета у Београду, 2002; Београд и његов регион, Географски факултет УБ, 2003.; Европски пројекти - VISION PLANET, ESTIA, Spa-ce.net и др.; Подунавље у Србији 1-3, УУС, Београд, 1996-2000.; Шећеров В., Лукић Б., Ђорђевић А.: Обнова села у просторним плановима општина – пример ППО Суботица” у Гласнику СГД, св. LXXXVII, бр. 2, СГД, Београд, 2007.; Đorđević D. P, Filipović D., Šećerov V.: Cooperation between regions of Serbia, Romania and Bulgaria on the Danube” у “Danubian and other planning issues”, Geografski fakultet, Beograd, 2003.; Шећеров В., Невенић М., Лазић И.: Смернице за развој туризма у београдском региону у монографији Београд и његов регион, Географски факултет Београд, Београд, 2003.; Мастер планови туристичких подручја (Стара планина, Палић, Горње и Доње Подунавље, Тара и др.); Марић, И, Пуцар, М.: Конкретни пројекти уређења туристичких места, ИАУС, 2002.; Закон о планирању и изградњи, Сл. гл. РС 46/03; Закон о туризму, Сл. Гл. РС 45/05