Turizam u nastavi

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Slavoljub Jovanović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VII
  • Broj časova: 2+1

- Razvijanje osetljivosti na probleme nastave turizma i interesovanja za njihovo uspešno rešavanje - Razvijanje znanja o različitim ulogama koje profesori baveći se turizmom imaju tokom nastavnog procesa
- Razvijanje sposobnosti vaspitnog delovanja tokom nastavnog procesa
- Razviti kompetencije kod studenata za uspešnu pripremu i izvođenje časa iz nastave turizma.

Sticanje kompetencija studenata: da precizno definišu cilj i ishode samog nastavnog časa; da izvrše adekvatan izbor sadržaja koji će se prezentovati učenicima u skladu sa ciljevima i ishodima koji su definisani; da u skladu sa precizno definisanim ciljevima nastavnog časa izvrše izbor najadekvatnijih nastavnih metoda, oblika i sredstava rada kojima će se prezentovati predvićeni geografski sadržaj; da primenjuju različite nastavne metode u nastavnom procesu; da primenjuju različite organizacione oblike rada u nastavnom procesu; da primenjuju: tekstualna, vizuelna i audiovizuelna nastavna sredstva u nastavnom procesu

Teorijska nastava
Savremeni didaktički pristupi naspram tradicionalnih u nastavi turizma. Uloga i kompetencije nastavnika u školi
Aktivna nastava turizma (odlike, principi i primena). Specifičnosti nastave/učenja turizma u osnovnoj i srednjoj školi. Ciljevi nastave/učenja turizma u nastavnim programima za osnovnu i srednju školu Primena metoda rada u nastavi turizma. Primena oblika rada u nastavi turizma (frontalni, grupni, rad u paru i individualni). Primena nastavnih sredstava u u nastavi turizma (udžbenika, štampanih, vizuelnih i audiovizuelnih nastavnih sredstava).
Vežbe
Definisanje ciljeva nastave turizma. Definisanje ishoda nastave/ turizma u skladu sa postavljenim ciljevima.
Izbor relevantnog nastavnog sadržaja, metoda rada, oblika rada i nastavnih sredstava u zavisnosti od polazne situacije postavljeni ciljeva i ishoda. Nastavni sadržaj o turizmu u osnovnoj i srednjoj školi. Upotreba kompjutera u nastavi turizma. Zadaci za praktičan i samostalan nastavni i vannastavni rad učenika. Edukativne radionice u nastavi turizma
Pokazatelji aktivnosti učenika na času. Planiranje nastavnog rada: godišnje, mesečno, tematsko, za svaki čas
Izrada pisane pripreme časa.

Brofi Dž., (2004): Nastava, Pedagoško društvo Srbije, Beograd.
Ewald Terhart (2001): Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb.
IvRudić V., (1999): Metodika nastave geografije, Geografski fakultet, Beograd. Royeders (2003): Interaktivna nastava, dinamika efikasnig učenja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog akulteta, Beograd.
Slavoljub Jovanović (2004): Uticaj medija na motivaciju učenika u nastavi geografije. Nastava i vaspitanje, Pedagoško društvo Srbije, vol. LIII, br.1, Beograd, str. 36-49.
Ljiljana Živković, Slavoljub Jovanović i Marko Ivanović (2010): Funkcionalna povezanost didaktičkih elemenata u nastavi geografije. Glasnik SGD-a, sv. 90, br.2, Beograd, str. 347-375.