Управљање деградираним површинама

 • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
 • Наставник: др Славољуб Драгићевић
 • Статус предмета: Изборни
 • Број ЕСПБ: 7
 • Семестар: I
 • Број часова: 3+0

Упознавање са појавом, факторима настанка и контролом деградираних површина.

Утврђивање законитости појављивања (генезе) деградираних површина, сагледавање негативних последица и упознавање са методологијом управљања деградираним површинама.

Комплексно сагледавање различитих фактора који утичу на појаву деградираних површина на Земљи, као и последица њиховог настанка.

Предавања:

1. Упознавање са проблематиком предмета и обавезама студената датог курса;

2. Појам, појава, подела и значај издвајања деградираних површина;

3-4. Утврђивање и издвајање површина деградираних природно-антропогеним процесима;

5-6. Утврђивање и издвајање површина деградираних антропогеним процесима;

7. Картирање и рејонирање терена са различитим степеном деградације природних услова;

8. Израда катастра деградираних површина;

9. Анализа степена деградације изабраног простора;

10. Мере за рекултивацију деградираних површина;

11. Могућности управљања деградираним површинама;

12. Заштита и рекултивација деградираних површина на територији Србије;

13-15. Израда и одбрана семинарског рада.

 1. Драгићевић С., Степић М., Карић И. (2008): Природни потенцијали и деградиране површине општине Обреновац. Научна монографија, Јантар група, Београд, стр. 1-180.
 2. Slaymaker O. (2000): Geomorphology, Human activity and Global Environmental Change. John Wiley & Sons.
 3. Govide A. (2006): The Human Impact on the Natural Environment. Blackwell publishing, USA.
 4. Toy T., Foster G., Renard K. (2002): Soil erosion – processes, prediction, measurment and control. John Wileys & Sons, New York.
 5. Szabo J., David L., Loczy D. (2010): Anthropogenic Geomorphology – A guide to Man-made landforms. Springer publication.
 6. Dragicević S., Nenadović S., Jovanović B., Milanović M., Novković I., Pavić D., Lje¬še¬vić M. (2010): Degradation of Topciderska river water quality (Belgrade). Car¬pat¬hian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5(2), pp. 177–184.
 7. Dragićević S., Milevski I. (2010): Human Impact on the Landscape – Examples from Ser¬bia and Macedonia. Advances in GeoEcology, no41, Global Change – Cha¬llen¬ges for soil ma¬na¬gement Miodrag Zlatic (Ed.), ISBN 978-3-923381-57-9, CATENA VER¬¬LAG GMBH, Germany (pp. 298-309).