Upravljanje GIS projektima (MGIS1O1)

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Ovaj predmet sistematičnim pristupom o upravljačkim pitanjima i metodama neophodnim za razvoj uspešnog GIS-a obezbeđuje praktičan pogled na upravljanje GIS projektima. Bazira se na poznavanju svih elemenata neophodnih za monitoring, upravljanje i kontrolu GIS projekata.

Po završetku nastave studenti će biti sposobni da potpuno razumeju i detaljno sagledaju principe i koncepte GIS-a. Ustanoviće se ključne komponente GIS-a i podvući značaj veza između tehnologije, podataka, metoda i organizacija.

Teorijska nastava

Pojam upravljanja projektima; Osnovni elementi upravljanja projektima; Teorija sistema, entropija; Veze unutar informacionog sistema; Osnovni pojmovi i definicije GIS-a; Osnove komponente GIS-a; GIS? Alat ili metodologija; Upravljanje GIS projektima; Sistemska dinamika; Uloga GIS profesionalaca; GIS i upravljački informacioni sistemi, GIS i strateško planiranje, Organizaciona pitanja za uspešnu GIS implementaciju; Primena GIS-a iz menadžerske perspektive; Rešavanje naučnih i upravljačkih problema korišćenjem GIS-a; Kontrola kvaliteta; Pravna pitanja; GIS etika; Standardizacija u oblasti geografskih informacija.

Praktična nastava:

Sprovođenje analize korisničkih zahteva; Priprema predloga projekta; Izrada GIS projekta; Sprovođenje kontrole; Procena ukupnih troškova primene GIS-a; Primena GIS projekta.

Kukrika M. Geografski informacioni sistemi. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2000.

Burrough P., McDonnell R. Principi geografskih informacionih sistema. Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, Beograd, 2006.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015.

Tomlison R. Thinking about GIS: Geographic Information System Planning For Managers, Esri Press, Redlands, 2013.

ISO/TC 211 Geographic Information Standards

Huxhold W. E. & Levinsohn A. G. Managing Geographic Information Systems Projects, Oxford University Press, Oxford, 1995.

Obermeyer N. J. & Pinto J. K. Managing Geographic Information Systems, 2nd Edition. The Guilford Press, 2008.