Upravljanje prirodnim resursima

Upoznavanje sa obnovljivim i neobnovljivim prirodnim resursima i načinima njihovog iskorišćavanja. Razvijanje svesti o neophodnosti daljeg usavršavanja koncepta održivog razvoja kod planiranja racionalnog korišćenja i upravljanja prirodnim resursima.

Razvijanje svesti o neophodnosti pravilnog upravljanja prirodnim i ljudskim resursima.

Predavanja:

1. Upoznavanje sa problematikom predmeta i sa obavezama studenata datog kursa.

2. Vrste i tipizacija prirodnih resursa.

3. Mineralni resursi.

4. Klimatski resursi.

5. Vodni resursi.

6. Zemljišni resursi.

7. Biogeni resursi.

8. Energetski resursi.

9. Alternativni izvori energije.

10. Eksploatacija prirodnih resursa.

11. Uticaj eksploatacije prirodnih resursa na životnu sredinu.

12. Zaštita prirodnih resursa.

13. Upravljanje prirodnim resursima.

14. Planiranje razvoja na bazi prirodnih resursa.

15. Primeri tretmana prirodnih resursa u Srbiji.

Vežbe:

Analiza klimatskih resursa u Srbiji i svetu. Analiza i kartiranje vodnih resursa u Srbiji. Zaštita i upravljanje vodnim resursima. Analiza i kartiranje zemljišnih resursa. Analiza i kartiranje biogenih resursa. Analiza i kartiranje mineralnih resursa Srbije. Izrada seminarskog rada.

Pešić, R. Ekonomija prirodnih resursa i životne sredine, Beograd, 2002.
Magdalinović, M., Magdalinović-Kalinović, M. Upravljanje prirodnim resursima, Bor 2007.