Urbana i ruralna geografija

Sticanje skupa naučno fundiranih, precizno formulisanih i sistematizovanih znanja o ljudskim naseljima, sa svim njihovim relevantnim odlikama; Objašnjenje i razumevanje zakonitosti razvoja i razmeštaja stalnih i privremenih naselja, uključujući tu i savremene društveno-ekonomske procese i njihove geoprostorne efekte; Sagledavanje i tumačenje perspektivnih trendova u razvoju i razmeštaju ljudskih naselja itd.

Razvoj sposobnosti kod studenata za aktivno učešće u izgrađivanju humanih odnosa u ruralnoj i urbanoj sredini, kao i u unapređenju kvaliteta života u svim vrstama i tipovima naselja; Osposobljavanje studenata za stvaralačku i konstruktivnu aktivnost u različitim oblastima prostornog planiranja.

Predavanja:
1) Uvod u geografiju naselja. – Pojava i razvoj u razvoju geografskog aspekta izučavanja ljudskih naselja. Integracione i dezintegracije tendencije u razvoju geografskog aspekta izučavanja naselja. Predmet, naučni ciljevi i društveni zadaci geografije naselja. Podela geografije naselja. Odnos geografije naselja, srodnih nauka i različitih područja društvene prakse. Savremena stremljenja u izučavanju i prostornoj organizaciji naselja: ekistika i geografija, ekistika i ekonomija, ekistika i sociologija, preporuke Eurostata za popis stanovništva oko 2000. godine i dr. Perspektive razvoja geografije naselja; 2) Pojam i osnovne vrste ljudskih naselja. Aspekti i pristupi u proučavanju naselja. Relevantna geografska obe-ležja naselja. Opšte odlike prostorne organizacije ljudskih naselja u svetu i pojedinim njegovim delovima. Stihijsko i nasilno raseljavanje ljudskih naselja; 3) Naselja i savremeni društveno-ekonomski procesi. Sinhronizovanost i kom-plementarnost u razvoju društveno-ekonomskih procesa; 4) Seoska naselja. – Definicija sela i seoske teritorije. Tradi-cionalna i savremena proučavanja seoskih naselja. Glavna svojstva seoskih naselja, teritorija i proizvodnje. Tipologija seoskih naselja. Seoska naselja kao centri razvoja. Konvergentne i divergentne dnevne migracije seoskog stanovništva. Prostorno-funkcionalna povezanost seoskih naselja; 5) Gradska naselja. – Pojam i podela gradova. Razvoj urbano-geograf-skih proučavanja. Granice grada. Demografska, morfo-fizionomska i funkcionalna obeležja grada. Urbane teritorije. Podela urbanih teritorija. Urbana funkcionalna zonalnost. Urbani saobraćaj. Konvergentne i divergentne dnevne migra-cije gradskog stanovništva. Žarišna uloga grada. Urbani gravitacioni areali i sfere; 6) Mreže i sistemi ljudskih na-selja. – Determinante i glavna obeležja mreže i sistema naselja. Mreža centralnih naselja. Megalopolisni, makroregio-nalni, mezoregionalni i lokalni sistemi naselja; 7) Perspektive razvoja naselja na Zemljinoj površini i u našoj zemlji. – Ekumenopolis. Demografski, fizionomski i funkcionalni aspekt razvoja ekumenopolisa.
Vežbe:
1) Komparativni pregled i analiza kriterijuma za određivanje statusa stalnih naselja, u pojedinim državama u Evropi i svetu i u našoj zemlji posle II svetskog rata. Analiza preporuka Eurostata (1998) u oblasti definisanja naselja i mogućno-sti primene u organizaciji mreže naselja Srbije. Izvori podataka o naseljima; 2) Različita uputstva za proučavanje nase-lja; 3) Imenik naselja i imena delova gradskih i seoskih naselja. Utvrđivanje mikropoložaja i geografskog položaja nase-lja. Izračunavanje gustine naselja, gustine naseljenosti i geografske distance u mreži naselja. Kartografski prikaz i op-šta socijalno-geografska analiza hipsometrijskog i zonalnog rasporeda naselja, kao i teritorijalnog grupisanja i razre-đivanja naselja; 4) Određivanje granica, oblika, funkcionalne zonalnosti naselja, atara i urbanih teritorija na topograf-skim kartama korišćenjem administrativo-teritorijalne karte i odgovarajućih urbanističkih planova, uključujući tu i dinamiku fizionomskog razvoja seoskih i gradskih naselja; 5) Uporedna analiza i kartografska obrada demografskih od-lika i prostorno-funkcionalne organizacije mreže naselja; 6) Sagledavanje prostornih i funkcionalnih odnosa i veza u mreži naselja. Primeri u istraživanju gravitacione usmerenosti naselja, utvrđivanje gravitacionih areala i sfera i dr.
Praktičan rad se realizuje na terenu kroz izradu konkretnih zadataka.

Srboljub Đ. Stamenković, Milan Bačević: Geografija naselja, Univerzitetski udžbenik, Geografski fakultet PMF Uni-verziteta u Beogradu, Beograd, 1992.
Slobodan Ćurčić, Geografija naselja, PMF, Institut za geografiju, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 1992.
Jovan Cvijić: Opšta geografija – Antropogeografija, Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije, Beograd, 1969.
Geografska enciklopedija naselja Srbije, knj. I (A – Đ), II (Ž – Lj), III (M – R) i IV (S – Š), Geografski fakultet, Agena, Stručna knjiga i Srbosoft, Beograd, 2001, 2002. (štampano izdanje) i 2004. (elektronsko izdanje).
Geografska enciklopedija naselja Srbije – Vojvodina, knj. I, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2005.