Urbana i ruralna obnova

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Marija R. Jeftić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+2

Cilj predmetu je definisanje i razjašnjenje osnovnih pojmovia i razvoj ideje o obnovi grada i sela, kao i prikaz tekuće prakse i principa u Evropi i Srbiji. Ideja o obnovi sela i grada biće razrađena sa stanovišta kompleksnog pristupa gde će biti obuhvaćeni socijalni, ekonomski i fizički elementi koji određuju način i kvalitet obnove naselja. Obnova sela će biti posebno ispitana sa stanovišta tekuće prakse u zemljama u tranziciji a naročito sa stanovišta strategije razvoja Srbije. Obnova grada će biti objašnjena u vidu raznolikih pristupa a u zavisnosti od ekonomske, ekološke i kulturne matrice pojedinih delova grada, odnosno specifičnih situacija od kojih zavisi pristup obnovi grada. Grad Beograd će biti jedan od najvažnijih modela na kome će ovi principi biti objašnjeni.

Ishod predmeta će biti spoznaja studenta o važnosti obnove gradova i sela, kao i primena principa obnove u praksi prostornog i urbanističkog planiranja.

Teorijska nastava
(1) Pojam obnove grada i sela; (2) razvoj ideje o obnovi grada; (3) različiti oblici obnove grada; obnova sela u novim uslovima; (4) evropski principi obnove grada i sela; (5) restauracija kao oblik obnove grada; (6-7) revitalizacija i rehabilitacija kao oblici obnove grada; (8-9) adaptacija i sanacija kao oblici obnove grada; (10) rekonstrukcija fizičke strukture grada; (11) socijalno-kulturni aspekt obnove grada i sela; (12) ekonomski aspekt obnove grada i sela; (13) ekološki aspekt obnove grada i sela; (14-15) obnova grada kao strateški princip razvoja Srbije

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Detaljni prikaz primera različitih tipova obnove u prostoru grada i sela; upoznavanje sa segmentom obnove grada i sela u prostornim i urbanističkim planovima; rad na konkretnom primeru urbane obnove dela Beograda

Stojkov, B: Plan i sudbina grada, Građevinska knjiga, Beograd, 1992.
Stojkov, B.: Urbografija, IAUS, Beograd, 1997.
Stojkov, B.: Obnova gradova u Srbiji i Rusiji, IAUS, 2000.
Simonović Đ., Ribar M.: Uređenje seoskih teritorija i naselja; Maksimović B.: Obnova gradova Srbije u 19. i 20. veku
Strategije prostornog razvoja Evrope (ESDP, VISION PLANET, ESTIA,…)
Steinbach Way, Austrija, 2004.
Šećerov V.: Obnova sela u prostornim planovima opština – primer PPO Subotica”,  Glasniku SGD 2, 2007.
Šećerov V.: Iskustva Austrije u obnovi sela i mogućnost njihove primene u Srbiji, u Zborniku radova sa Prvog kongresa srpskih geografa, SGD, Beograd, 2007., ostali preporučeni radovi.