Urbanistička regulacija naselja

Na predmetu će biti obrađena tematika urbanističke regulacije gradskih i seoskih naselja uz navođenje iskustava Srbije i evropskih država. Posebna pažnja će biti posvećena parametrima i indikatorima urbanističke regulative. Zadaci će da obuhvate objašnjavanje modela regulacionog plana, metodologije njegove izrade, uključenja aktera, analize urbane strukture, kao i pitanja sprovođenja plana. Na primerima gradova iz Srbije i Evrope biće objašnjen osnovni smisao regulacije naselja, kao i pitanja legislative u ovoj oblasti. Seoska naselja i planiranje njihovog građevinskog područja i atara biće sastavni deo ovog kursa.

Ishod predmeta će biti osposobljavanje studenta za korišćenje savremenih metoda i tehnika u urbanističkom planiranju, praktična primena stečenih znanja na primerima regulacionih planova za delove gradskih naselja i sela, kao i shvatanje odnosa svih aktera u prostoru i učešća javnosti u procesu donošenja plana.

Teorijska nastava

(1) Regulacija naselja (grad i selo); (2) Vrste regulacionih planova; (3) Zakonski osnov za izradu planova i postupak izrade; (4) Saobraćajna infrastruktura kao osnov razvoja grada; (5) Korbizjeovi primeri planiranja grada (6) strategije razvoja srpskih gradova-urbane vrednosti i nivo regulacije u njima; (7) centar grada-istorijske vrednosti i savremeni pristup; (8) urbanistički parametri; (9) parcela i parcelacija; (10) urbanističko projektovanje; (11) programiranje i izgradnja grada; (12) učešće javnosti kod izrade plana; (13) obnova grada; (14) obnova sela; (15) planski osnov za razvoj sela

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad

Definisanje ciljeva i metoda izrade regulacionog plana; praktični rad: Regulacioni plan dela naselja; uređenje sela (primeri planova sela); plan parcelacije (osnovne postavke); lokacijska i građevinska dozvola; specijalna namena u regulacionim planovima

Šećerov, V: Strateško planiranje grada, UB Geografski fakultet, Beograd, 2012.
Stojkov, B: Plan i sudbina grada, Građevinska knjiga, Beograd, 1992
Strategija razvoja i uređenja naselja u novim uslovima, UUS, 1998.
Regulacioni plan, urbanistički projekat i plan parcelacije, UUS, 1998.
Šećerov V., Krčum N.: Obim regulisanja namene zemljištai  građenja u prostornim planovima opština-na primeru opštine Smederevo u Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, APPS i GFUB, Beograd, 2005.
Šećerov V., Filipović D.: Ekomenadžment kao element razvoja grada Urbani menadžment, urbani marketing i preduzetništvo u funkciji (kvalitativnog) razvoja urbanih aglomeracija, UUS, Vrnjačka Banja, 2001.
Šećerov V.: Iskustva Austrije u obnovi sela i mogućnost njihove primene u Srbiji, u Zborniku radova sa Prvog kongresa srpskih geografa, SGD, Beograd, 2007.
Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, APPS, Beograd, 2001.
Regulacioni plan, urbanistički projekat i plan parcelacije, UUS, Beograd, 1998
Zakon o planiranju i izgradnji, Sl. Glasnik RS, br. 24/2011.
primeri PGR/PDR  u Srbiji; primeri evropskih urbanističkih planova