Uvod u GIS

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Sanja Stojković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+2

Kroz ovaj predmet studenti treba da upoznaju osnovne principe razvoja GIS-a, ključne komponente GIS-a, kao i osnove modelovanja, projektovanja i primene GIS-a.

Po završetku nastave studenti će biti sposobni da razumeju suštinu GIS-a, da razumeju i znaju da koriste podatke koji su dati u GIS okruženju, da formiraju svoje georeferencirane podatke u određenom GIS okruženju i da razvijaju nove geoprostorne baze podataka.

Predavanja:
1. Uvodna razmatranja o GIS-u; 2. Definicije GIS-a; 3. Istorijat razvoja GIS-a; 4. Teorijske osnove i postupak modelovanja; 5. Semantički aspekti modelovanja geopodataka; 6. Geometrijski aspekti modelovanja geopodataka i topologija; 7. Parcijalni ispit; 8. Rasterski model; 9. Vektorski model; 10. Objektno orijentisani model; 11. Konvencionalni modeli baza podataka; 12. Geoprostorne baze podataka; 13. Inteligentne baze podataka; 14. Daljnji razvoj baza podataka; 15. Parcijalni ispit.

Vežbe:
1. Uvodno razmatranje GIS softverskog paketa; 2. Učitavanje postojećih baza podataka; 3. Dobijanje informacija o objektima na karti; 4. Izmena elemenata legende; 5. Kreiranje novih baza podataka; 6. Georeferenciranje; 7. Rad sa rasterskim slikama i registracija; 8. Rad sa CAD podacima; 9. Ažuriranje baze podataka (dodavanje kolona i redova u postojeće tabele, izmena podataka u tabelama i računanje); 10. Postavljanje upita, prikaz statistike i sumiranje tabela; 11. Spajanje i povezivanje tabela; 12. Tematsko kartiranje i izbor metoda klasifikacije; 13. Definisanje tematskih podgrupa i ograničenje prikaza na osnovu razmere, 14. i 15. Odbrana praktičnog rada.

Kukrika, M: Geografski informacioni sistemi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
Kukrika, M.: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.
Burrough, P., McDonnell, R.: Principi geografskih informacionih sistema, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2006.
odabrani naučni i stručni tekstovi