Uvod u prostorno planiranje

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Zora Živanović
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 6
 • Semestar: I
 • Broj časova: 3+1

Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima koji se koriste u procesu planiranja i uređivanja prostora, kao i organizacijom planiranja i metodologijom izrade prostornih planova.

Osnovna znanja u oblasti prostornog planiranja.

Predavanja:

 1. Planiranje i prostorno planiranje (definicija,  ciljevi, zadaci, predmet)
 2. Osnovni pojmovi vezani za prostorno planiranje;
 3. Razvojni procesi (industrijalizacija, urbanizacija, deagrarizacija, globalizacija i održivi razvoj)
 4. Postanak prostornog planiranja
 5. Razvoj prostornog planiranja (u svetu i u Srbiji)
 6. Prirodni resursi: prostor, zemljište, voda, minerali, klima
 7. Stanovništvo kao resurs (strukture, migracije)
 8. Kapitalni resursi (stanovanje, infrastruktura)
 9. Kapitalni resursi (usluge i snabdevanje, javne službe, administracija, proizvodnja)
 10. Indikatori stepena razvijenosti
 11. Sistemi planiranja, organizacija planiranja, nivoi planiranja
 12. Proces izrade prostornog plana
 13. Sadržaj prostornog plana
 14. Urbanističko planiranje
 15. Termini koji se susreću u prostornom planiranju

Vežbe: Izrada seminarskih radova sa ciljem produbljivanja znanja o pojmovima koji se koriste u procesu planiranja i uređivanja prostora, o prostornim strukturama i resursima, faktorima koji uslovljavaju i omogućavaju prostorno planiranje.

 1. (Zora Živanović) Uvod u prostorno planiranje – skripta u rukopisu.
 2. Đorđević D., Dabović T. (2009): Osnove prostornog planiranja. Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 3. Marinović-Uzelac A. (2001): Prostorno planiranje. Svijet, Zagreb.
 4. Perišić D. (1985): O prostornom planiranju; IAUS, Beograd.
 5. Piha B. (1973): Osnove prostornog planiranja. Novinska ustanova Službeni list SFRJ, Beograd.
 6. Tošković D. (1997): Uvod u prostorno i urbanističko planiranje. „GrosKNjIGA“, Beograd.
 •  Zakon o planiranju i izgradnji (2009), Službeni glasnik, br. 72/09
 • Prostorni Plan Republike Srbije (2010-2014-2021); Službeni glasnik, Beograd. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja; Republička agencija za prostorno planiranje, Beograd.
 • Objavljeni regionalni prostorni planovi (RPP)
 • Objavljeni prostorni planovi područja sa posebnom namenom  (PPPPN)
 • Objavljeni prostorni planovi jedinica lokalne samouprave
 • Urbanistički planovi

www.rapp.gov.rs    Republička agencija za PP

www.ekoplan.gov.rs     Ministarstvo ŽS, rudarstva i PP

www.gef.bg.ac.rs Geografski fakultet UB

www.arh.bg.ac.rs Arhitektonski fakultet UB

www.ingkomora.org.rs Inženjerska komora Srbije

www.iaus.ac.rs Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije

www.espon.eu

http://ec.europa.eu/regional_policy