Увод у туризмологију

Презентовање по­чет­них зна­ња о ту­ри­зму као комплексном социо-културном, економском и просторном феномену; Утврђивање структуралних, функционалних и типолошких својстава туристичког феномена; Дефинисање просторних, социолошких и економских димензија у туризму; анализа значаја и одлика туристичког промета као најкомплексније категорије туристичког феномена;

Оспособљавање студената да идентификују, систематизују и класификују елементе туристичких кретања, као и туристичке мотиве који су основни агенси таквих кретања; Раз­вој ства­ра­лач­ког и кри­тич­ног ми­шље­ња сту­де­на­та о функцијама, факторима и облицима туристичког промета, кроз са­гле­да­ва­ње трансфор­ма­ци­је ге­о­граф­ског про­сто­ра, узроковане туристичким кретањима; Усвајање битних знања за спровођење комплексног поступка туристичке валоризације;

Теоријска настава

1. Појам, дефиниције, структура и категорије туризма; 2. Оквир и методски принципи истраживања туризма; 3.  Туристичке потребе; 4. Развој теоретске мисли у туризму 5. Елементи туристичких кретања и функције туризма; 6. Туристички мотиви; 7. Елементи и методе туристичке валоризације; 8. Фактори и облици туристичких кретања; 9. Фактори и облици туристичке потрошње; 10. Туризам као фактор развоја; 11. Туристичка оператива; 12. Кадрови и организација у туризму; 13. Туристичка ресурсна основа; 14. Угоститељство и саобраћај као материјална основа туризма; 15. Основе планирања туризма

Вежбе

Упо­зна­ва­ње са ре­ле­вант­ним на­уч­ним пу­бли­ка­цијa­ма из обла­сти ту­ри­зма у Ср­би­ји и дру­гим др­жа­ва­ма; Из­во­ри по­да­та­ка за по­тре­бе из­у­ча­ва­ња ту­ри­зма; Сагледа­ва­ње по­ло­жа­ја ту­ри­змо­ло­ги­је у си­сте­му по­себ­них на­у­ка о ту­ри­зму; Компара­тив­на ана­ли­за при­род­них и кул­тур­них мотивских вред­но­сти на примерима домаћих и иностраних туристичких дестинација; По­ка­за­те­љи физичког и финансијског обима туристичког промета у познатим туристичким центрима Србије и Европе

Основна: Д. Јовичић: Увод у туризмологију, Географски факултет, Бе­о­град, 2013.

Допунска: L. Lickorish, C. Jenking: Увод у туризам, EKOKON, Сплит, 2006 (Поглавље  4. Фактори утицаја на туристички промет и потражњу)