Uvod u turizmologiju

Prezentovanje po­čet­nih zna­nja o tu­ri­zmu kao kompleksnom socio-kulturnom, ekonomskom i prostornom fenomenu; Utvrđivanje strukturalnih, funkcionalnih i tipoloških svojstava turističkog fenomena; Definisanje prostornih, socioloških i ekonomskih dimenzija u turizmu; analiza značaja i odlika turističkog prometa kao najkompleksnije kategorije turističkog fenomena;

Osposobljavanje studenata da identifikuju, sistematizuju i klasifikuju elemente turističkih kretanja, kao i turističke motive koji su osnovni agensi takvih kretanja; Raz­voj stva­ra­lač­kog i kri­tič­nog mi­šlje­nja stu­de­na­ta o funkcijama, faktorima i oblicima turističkog prometa, kroz sa­gle­da­va­nje transfor­ma­ci­je ge­o­graf­skog pro­sto­ra, uzrokovane turističkim kretanjima; Usvajanje bitnih znanja za sprovođenje kompleksnog postupka turističke valorizacije;

Teorijska nastava

1. Pojam, definicije, struktura i kategorije turizma; 2. Okvir i metodski principi istraživanja turizma; 3.  Turističke potrebe; 4. Razvoj teoretske misli u turizmu 5. Elementi turističkih kretanja i funkcije turizma; 6. Turistički motivi; 7. Elementi i metode turističke valorizacije; 8. Faktori i oblici turističkih kretanja; 9. Faktori i oblici turističke potrošnje; 10. Turizam kao faktor razvoja; 11. Turistička operativa; 12. Kadrovi i organizacija u turizmu; 13. Turistička resursna osnova; 14. Ugostiteljstvo i saobraćaj kao materijalna osnova turizma; 15. Osnove planiranja turizma

Vežbe

Upo­zna­va­nje sa re­le­vant­nim na­uč­nim pu­bli­ka­cija­ma iz obla­sti tu­ri­zma u Sr­bi­ji i dru­gim dr­ža­va­ma; Iz­vo­ri po­da­ta­ka za po­tre­be iz­u­ča­va­nja tu­ri­zma; Sagleda­va­nje po­lo­ža­ja tu­ri­zmo­lo­gi­je u si­ste­mu po­seb­nih na­u­ka o tu­ri­zmu; Kompara­tiv­na ana­li­za pri­rod­nih i kul­tur­nih motivskih vred­no­sti na primerima domaćih i inostranih turističkih destinacija; Po­ka­za­te­lji fizičkog i finansijskog obima turističkog prometa u poznatim turističkim centrima Srbije i Evrope

Osnovna: D. Jovičić: Uvod u turizmologiju, Geografski fakultet, Be­o­grad, 2013.

Dopunska: L. Lickorish, C. Jenking: Uvod u turizam, EKOKON, Split, 2006 (Poglavlje  4. Faktori uticaja na turistički promet i potražnju)