Vodoprivredni problemi

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Nenad Živković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+0

Upoznavanje studenata sa svim problemima koji su prisutni u ljudskom društvu, a vezani su za vodu.  To podrazumeva pravilno poimanje korišćenja vode, njene zaštite, kao i zaštite od njenog štetnog uticaja.

Osposobiti studente da u vodi prepoznaju ne samo sredstvo za zadovoljenje svojih potreba, već i prijatelja kome treba uzvratiti ravnopravnom merom. Nasušna potreba za vodom podrazumeva potpuno razumevanje svih njenih fizičkih i hemijskih svojstava, kruženja u prirodi i zakonitosti pod kojima se pojavljuje, obnavlja i učestvuje u našem životu i privrednim aktivnostima.  Shodno savremenom tempu života i potrebama ljudi, student mora steći realnu sliku o vodnim resursima i krajnjim dometima njihove eksploatacije. Da bi se to postiglo naša svest mora biti spremna da prihvati i velika odricanja i ulaganje u vodu, čak i onda kada se brzi rezultati ne naziru. Kao krajnji ishod je i saglašavanje sa posledicama neracionalnog korišćenja vode ili njenog stihijskog delovanja.

Predavanja: Pojam vodoprivrede i njena podela; Vodosnabdevanje; Kvalitet vode za piće; Navodnjavanje; Hidroenergetika; Plovidba; Ribogojstvo; Turizam i rekreacija na vodi; Vodna erozija i bujice; Regulacija vodotoka; Poplave; Otpadne vode; Određivanje kvaliteta vode; Stanje kvaliteta voda i njihova zaštita; Vodni potencijali Srbije - stanje i perspektive.

Dukić D., Gavrilović Lj. (2006). Hidrologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (2001). Vodoprivredna osnova Republike Srbije. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd.
Vladisavljević Ž. (1969). O vodoprivredi. Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi", Beograd.