Водопривредни проблеми

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Ненад Живковић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 4
  • Семестар: III
  • Број часова: 2+0

Упознавање студената са свим проблемима који су присутни у људском друштву, а везани су за воду.  То подразумева правилно поимање коришћења воде, њене заштите, као и заштите од њеног штетног утицаја.

Оспособити студенте да у води препознају не само средство за задовољење својих потреба, већ и пријатеља коме треба узвратити равноправном мером. Насушна потреба за водом подразумева потпуно разумевање свих њених физичких и хемијских својстава, кружења у природи и законитости под којима се појављује, обнавља и учествује у нашем животу и привредним активностима.  Сходно савременом темпу живота и потребама људи, студент мора стећи реалну слику о водним ресурсима и крајњим дометима њихове експлоатације. Да би се то постигло наша свест мора бити спремна да прихвати и велика одрицања и улагање у воду, чак и онда када се брзи резултати не назиру. Као крајњи исход је и саглашавање са последицама нерационалног коришћења воде или њеног стихијског деловања.

Предавања: Појам водопривреде и њена подела; Водоснабдевање; Квалитет воде за пиће; Наводњавање; Хидроенергетика; Пловидба; Рибогојство; Туризам и рекреација на води; Водна ерозија и бујице; Регулација водотока; Поплаве; Отпадне воде; Одређивање квалитета воде; Стање квалитета вода и њихова заштита; Водни потенцијали Србије - стање и перспективе.

Дукић Д., Гавриловић Љ. (2006). Хидрологија. Завод за уџбенике и наставна средства. Београд.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (2001). Водопривредна основа Републике Србије. Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд.
Владисављевић Ж. (1969). О водопривреди. Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд.