Završni rad

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Status predmeta: Obavezni
  • Broj ESPB: 9
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 0+0+0