Животна средина и регионални развој

Развити компетенцију код студената у избору проблемских тема везаних за регионализацију као средишњи концепт у регионалној географији, дефинисати циљеве регионализације у животној средини кроз примере регионализације у свету и у Србији.

Усвајање знања о регионализацији и регионалном развоју у животној средини.

Предавања:

 1. Предмет проучавања и задаци регионалне географије; улога регионалне географије у проучавању животне средине;
 2. Животна средина, регионални развој и регионална географија;
 3. Детерминанте регионалног развоја;
 4. Политика регионалног развоја;
 5. Структурни елементи и типови региона;
 6. Мултидисциплинарност истраживања животне средине;
 7. Фазе и методе регионалног истраживања;
 8. Дефинисање проблема у регионалним истраживањима;
 9. Циљеви регионалних истраживања и постављање хипотеза;
 10. Методе истраживања;
 11. Регионализација и регионална диференцијација (диференцијација хомогених и комплексних региона);
 12. Регионализација у животној средини;
 13. Анализа резултата регионалних истраживања;
 14. Утицај регионалне науке на трансформацију традиционалне регионалне географије;
 15. Нове концепције регионалне географије.

Вежбе:

Праћење наставних садржаја, анализа релевантне литературе, модели и моделовање регионализације простора, фактори животне средине и регионални развој на примерима регионалних целина у Србији и у свету.

Шабић, Д. (2008). Регионална географија света, Универзитетски уџбеник, Географски факултет у Београду, Београд, 1–345.

Шабић, Д. и Павловић, М. (2007). Глобални и регионални развој Европске уније, Универзитетски уџбеник, Географски факултет у Београду, Београд, 1–301.

Вујадиновић, С., Павловић, М. и Шабић, Д. (2010). Интегрални одрживи развој на примеру локалне географске средине, Гласник Српског геог. друштва 90(2): 173–187.

Шабић, Д. и Павловић, М. (2010). Локална средина – примарна јединица у регионалној територијалној номенклатури, У Стаменковић, С. Ђ. (ур.): Територијални аспекти развоја Србије и суседних земаља, Географски факултет у Београду, Београд, 167–172.

Шабић, Д., Вујадиновић, С., Гајић, М. и Милинчић, М. (2012). Панчевачки рит – географске промене и последице трансформације мочварног у агрикултурни предео, Српско географско друштво, Београд, 1–266.

Вујадиновић, С., Шабић, Д., Милинчић, М. и Гајић, М. (2012). Локална географска средина – проблеми одрживог развоја, У Грчић, М. и Милинчић, М. (ур): Проблеми и изазови савремене географске науке и наставе, Географски факултет у Београду, Београд.