Konačna rang lista za upis na master akademske studije

Konačne rang liste za upis na master akademske studije na Geografskom fakultetu formirane su na osnovu kriterijuma koji su definisani Pravilnikom o diplomskim akademskim – master studijama i Konkursom.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje Komisija za upis na osnovu:

  • opšte prosečne ocene kandidata ostvarene na osnovnim akademskim studijama,
  • vremena studiranja na osnovnim akademskim studijama,
  • kompatibilnost studijskog programa po kome je kandidat završio osnovne akademske studija sa programom osnovnih akademskih studija Geografskog fakulteta i
  • proseka ocena sa osnovnih akademskih studija iz predmeta od značaja za studijski program diplomskih akademskih studija koji kandidat upisuje.

KONAČNE RANG LISTE PO STUDIJSKIM PROGRAMIMA:

Studijski program Geografija [konačna rang lista]

Studijski program Prostorno planiranje [konačna rang lista]

Studijski program Demografija [konačna rang lista]

Studijski program Geoprostorne osnove životne sredine [konačna rang lista]

Studijski program Turizmologija [konačna rang lista]

Upis studenata obaviće se od 27. do 29. oktobra 2014. godine u Studentskoj službi Fakulteta, Studentski trg 16.

DOKUMENTA ZA UPIS:

  • dva obrasca ŠV – 20 (dobija se na Fakultetu)
  • indeks (dobija se na Fakultetu)
  • dve fotografije formata 4,5 h 3,5 cm
  • originalna dokumenta,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • dokaz o uplati školarine (prva rata školarine iznosi 30.000,00 dinara; žiro račun 840-1816666-75)

Kandidat koji je stekao pravo upisa, a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.