Raspored ispita

Na sednici Nastavno-naučnog veća Geografskog fakulteta u Beogradu, održanoj 17. decembra 2015. godine, doneta je

O D L U K A

O izmenama ispitnih rokova za studente po novom programu. Studenti po novom programu od školske 2015/16. godine imaju šest ispitnih rokova i to:

Prvi ispitni rok od 16. januara do 14. februara, Drugi ispitni rok od 01. do 10. aprila, Treći ispitni rok od 01. do 20. juna, Četvrti ispitni rok od 25. do 10. jula, Peti ispitni rok od 28. avgusta do 09. septembra, Šesti ispitni rok od 16. do 28. septembra.

Ispitni rokovi za studente sa upisanim apsolventskim stažom (po starom programu) su:

Januarsko-februarski od 16. januara do 14. februara Aprilski od 01. do 10. aprila Junski od 01. do 15. juna Septembarski od 01. do 15. septembra i Svakog meseca (bez jula i avgusta) od 01. do 07. u mesecu do kraja školske 2015/16. godine.

Prijavljivanje ispita je do 12. u prethodnom mesecu u Studentskoj službi fakulteta. Ukoliko je student upisao četvrtu godinu studija ili apsolventski staž po starom programu sa prenetim ispitima iz prve ili druge godine, te ispite može polagati u predviđenim ispitnim rokovima, ali i u ispitnim rokovima koje koriste studenti po novom programu.