ROKOVI ZA ODBRANE DOKTORSKIH TEZA „PO STAROM“‏

Članom 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i članom 165. Statuta Univerzita u Beogradu određeni su rokovi završetka studija započetih po Zakonu o visokom obrazovanju:

  • Na osnovu Zaključka Senata Univerziteta krajnji rok za prijavu doktorske disertacije je 30. septembar 2015. godine. Lica koja su stekla akademski naziv magistra nauka i prijavila doktorsku disertaciju imaju pravo da steknu naučni stepen doktora nauka odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju najkasnije do kraja školske 2015/2016. godine, tj. do 30. septembra 2016. godine.